PMF Naslovnica

Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće dodijeljene su djelatnicima PMF-a, doc. dr. sc. Dominiku Cinčiću (Kemijski odsjek), prof. dr. sc. Igoru Pažaninu (Matematički odsjek) i prof. dr. sc. Vernesi Smolčić (Fizički odsjek).


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili grana fizika kondenzirane tvari (teorijska) za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-6396 „Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja (CroClimGoGreen)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu na obje točke natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

Za točku 1. pristupnici trebaju obavezno dostaviti i prijepis ocjena sa završenog studija.

Za točku 2. pristupnici trebaju dostaviti i pismo namjere. Za točku 2. strani državljani trebaju dostaviti i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Za točku 1. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni (do)diplomski studij fizike: smjer mag. fizike/dipl. ing. fizike.

 

Za točku 2. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Fizika-geofizika (mag. phys.-geophys./dipl. ing. fizike – geofizike) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika: smjer istraživački; prosjek ocjena 3,5 ili više; znanje i vještine u programiranju i statističkim metodama; znanje korištenja računala; iskustvo u radu s klimatskim modelima; aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu. Prednost se daje kandidatima koji imaju iskustvo u radu s klimatskim modelima i u numeričkom programiranju.

 

Za točku 1. natječaja pristupnici će biti pozvani na intervju kako bi se ustanovilo zadovoljavaju li uvjete za rad na aktivnostima projekta.

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Prijava na ovaj natječaj smatra se davanjem privole za javno objavljivanje osobnih podataka kandidata potrebnih za realizaciju natječaja, na službenim internetskim stranicama PMF-a.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

22.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2

Događaji na odsjecima

22.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu