SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

               Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.         za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

2.        za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu Znanstveni centar izvrsnosti „Personalizirana briga o zdravlju“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Grupi za Bioinformatiku, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj.

3.        za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u sklopu projekta IZHRZ0_180651 „Dynamics of virus infection in mycovirus-mediated biological control of a fungal pathogen“, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj.

4.        za izbor u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj.

5.        za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Fizičkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj.

6.        za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ istraživačkom projektu „Genomic aspects of rapid evolution of Italian wall lizard (Podarcis sicula)“- GENERALIZ, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj.

7.        za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u sklopu HRZZ Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-2882 „Filogeografija i evolucija triju ekoloških divergentnih grupa amfi-jadranski biljaka“ na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj.

 

UVJETI:

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu za točku 1. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) i nastavne materijale koji se nalaze na WEB stranicama visokog učilišta u digitalnom obliku. Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj za točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7 prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

Za točku 2. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen diplomski sveučilišni studij molekularne biologije, Farmacije, Medicinske biokemije, Molekularne biotehnologije, Bioprocesnog inženjerstva, Matematičke statistike, Računarstva i matematike, Fizike, Računarstva ili njima jednakovrijedni

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u programiranju, korištenju bioinformatičkog alata, rad sa statističkim paketom R.

Za točku 3. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen diplomski sveučilišni studij eksperimentalna biologija, diplomski sveučilišni studij ekologija i zaštita prirode, diplomski sveučilišni studij molekularna biologija, diplomski sveučilišni studij znanosti o okolišu, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij biologije i kemije.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u molekularno biološkim i/ili biokemijskim tehnikama.

Za točku 4. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Ekologije i zaštite prirode ili diplomski studij Eksperimentalne biologije.

Prednost će imati pristupnici koji imaju iskustvo u vođenju praktikumske nastave.

Za točku 5. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer magistar fizike/dipl. ing. ili integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike – smjer magistra fizike/dipl.ing. fizike ili njima jednakovrijedan studij. Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom studiju ili integriranom studiju) veći od 4,00.

Za točku 6. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij biologije.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u evolucijskoj ekologiji i populacijskoj genetici, iskustvo u terenskim istraživanjima i eksperimentima križanja, laboratorijskoj pripremi uzroka za sekvenciranje nove generacije. računalnim analizama genomskih podataka, poznavanje programskog jezika Perl, radu u operativnom sustavu Linux, programskim paketima „R“ i „Stacks“, te poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Za točku 7. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: doktorat iz područja prirodnih znanosti (bioloških/biokemijskih) ili srodnih znanosti (biotehničkih).

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u iz (jednog ili više od sljedećih područja): znanstvenih istraživanja u botanici, rada u molekularnom laboratoriju, u računalnim analizama genomskih podataka i/ili općenito u statističkoj obradi velikih količina podataka/bioinformatici. Praktično iskustvo  u prostornim analizama, GIS-u, metodama modeliranja ekološke niše i programu  R. Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom obliku).

 

Za sve točke natječaja, osim za točku 6., strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatu natječajnog postupka.

 

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti