Natječaji

Broj posjeta:
493746

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

               

N A T J E Č A J

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) za rad na projektu TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and Dynamics“ na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) za rad na projektu TTP-2018-07-3554 “Exotic Nuclear Structure and Dynamics“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

3.       u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, na 15% punog radnog vremena, u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

 

Pristupnici uz prijavu na točku 1. i 2. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu.

 

Pristupnici uz prijavu na točku 2. natječaja prilažu: prijepis ocjena sa završenog studija.

 

Pristupnici uz prijavu na točku 3. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o zastupljenosti i citiranosti u relevantnim bazama podataka – Curerent Contents, ISI Web of Science (SCI- Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.), izjavu o izvornosti  i plan rada za godinu dana.

 

Pristupnici za točku 1. natječaja moraju ispunjavati uvjet: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska).

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u znanstveno-istraživačkom radu iz teorijske nuklearne fizike, s naglaskom na nuklearne strukture.

 

Pristupnici za točku 2. natječaja moraju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing. fizike) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing. fizike) ili odgovarajuća diploma s nekog drugog sveučilišta i ukupan prosjek ocjena tijekom studija najmanje 4.0.

Prednost će imati pristupnici s iskustvom u znanstveno-istraživačkom radu u području teorijske nuklearne fizike (dokazuje se temom diplomskog rada, objavljenim znanstvenim radovima ili preporukom mentora s prethodnih razina studija).

 

Pristupnici obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr .

 

Za točke 2. i 3. natječaja strani državljani trebaju dostaviti trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanu, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na točku 1. natječaja je 90 dana, a za točku 2. i 3. je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti