SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (naslovno zvanje), iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

2.       u suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-1753 „Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku (3DOptoBio)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

3.       u suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, u sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), za rad na projektu „Severe Weather over the Alpine-Adriatic Region in Changing Climate (SWALDRIC)“ , na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

4.       u suradničko zvanje asistenta iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana fizička geografija, u sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), za rad na projektu „Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana (IP-2019-04)“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

5.       u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja.

 

 

 

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu za točku 1 natječaja prilažu: odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta:

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf, te prilog broj 1

(https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf).

 

Pristupnici uz prijavu za točku 2, 3, 4 i 5 natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu i prilog broj 1

(https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf),

 

Pristupnici uz prijavu za točku 3 i 4 natječaja prilažu: prijepis ocjena

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 1 obvezno dostavljaju životopis te ostale priloge o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr.(http://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_izborima_u_zvanja_i_na_radna_mjesta_na_PMF-u%5B1%5D.pdf)

 

Nadalje, pristupnici obvezno dostavljaju dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta prema Odluci Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Narodne novine 122/2017.

(http://www.rektorskizbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/Odluka_o_nuznim_uvjetima_za_ocjenu_nast...ku_izbora_u_znanstveno-nastavna_zvanja_NN_122_2017.pdf )

 

Pristupnici za točku 2 natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing.) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike-smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing.) ili diplomski sveučilišni studij znanosti o materijalima ili mikro i nanotehnologije ili bio nanotehnologije ili srodnih studija, poznavanje engleskog jezika.

Prednost imaju pristupnici s iskustvom u znanstveno-istraživačkom radu u području bioelektronike, fizike materijala, optičke fizike ili nano znanosti, što dokazuju temom diplomskog rada, objavljenim radovima ili preporukom mentora s prethodnih razina studija.

 

Pristupnici za točku 3 natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski ili integrirani studij fizike - smjer geofizika, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni uvjet: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prednost imaju kandidati s poznavanjem rada u GIS-u te rada s meteorološkim/klimatskim modelima.

 

Pristupnici za točku 4 natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Geografije smjer Fizička geografija s geoekologijom, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni uvjet: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, iskustvo terenskog rada (prvenstveno geomorfologija obala), poznavanje rada u sustavu GIS

 

Pristupnici za točku 5 natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen diplomski sveučilišni studij Kemije (smjer mag. chem. /dipl. ing. kemije) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike i kemije (mag. edukacije fizike i kemije).

 

Izabrani kandidat po točki 2 natječaja se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski studij Fizike, smjer biofizika ili smjer atomska, molekulska i optička fizika za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Izabrani kandidat po točki 3 natječaja se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski studij Fizika smjer geofizika za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Izabrani kandidat po točki 4 natječaja se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski studij Geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Izabrani kandidat po točki 5 natječaja se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski studij Kemije za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Strani državljani, osim za točku 2 natječaja, trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja. (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na točke 1, 3, 4 i 5  natječaja je 30 dana, na točku 2 natječaja 60 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a ili na e-mail: kadrovska@dekanat.pmf.hr

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

 

Uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata, a sukladno članku 25. stavku 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019), PMF će objaviti i profesionalni životopis na službenoj internetskoj stranici PMF-a, pod uvjetom da je izabrani kandidat potpisao suglasnost prema prilogu broj 1 koja je sastavni dio ovog natječaja.

 

 

Profesionalni životopis izabranog kandidata objaviti će se uz informaciju o rezultatima natječajnog postupka na službenim internetskim stranicama Fakulteta.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti