SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Geološko-paleontološkom Zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

3.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

4.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-1868 "Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama ", u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

5.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2018-01-7590 „Selektivno ciljanje matičnih stanica sarkoma askorbinskom kiselinom“, u Zavodu molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

6.       u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri (3) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu na točku 1 natječaja prilažu: odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen),

prilog broj 1 ( https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf) dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta:

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf,

 

Pristupnici uz prijavu na točku 1 natječaja obvezno dostavljaju životopis te ostale priloge o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr.

(http://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_izborima_u_zvanja_i_na_radna_mjesta_na_PMF-u%5B1%5D.pdf)

 

Nadalje, pristupnici na natječaj (točka 1) obvezno dostavljaju dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta prema Odluci Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Narodne novine 122/2017.

(http://www.rektorskizbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/Odluka_o_nuznim_uvjetima_za_ocjenu_nast...ku_izbora_u_znanstveno-nastavna_zvanja_NN_122_2017.pdf )

 

 

Pristupnici uz prijave na točke 2, 3, 4, 5 i 6  natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu i prilog broj 1

 (https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf),

 Pristupnici uz prijavu na točku 6  natječaj prilažu: prijepis ocjena.

 

Pristupnici na natječaj za točku 2 trebaju ispunjavati uvjete: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje fizika ili iz područja prirodnih znanosti, polje matematika

 

Pristupnici na natječaj za točku 3 trebaju ispunjavati uvjete: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje fizika.

Prednost imaju kandidati s iskustvom u istraživačkom radu u području teorijske nuklearne fizike, posebno strukture atomske jezgre.

 

Pristupnici na natječaj za točku 4 trebaju ispunjavati uvjete: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, znanstvena grana anorganska kemija

Dodatni uvjeti:  iskustvo iz eksperimentalne tehnike difrakcije rentgenskog zračenja (XRD) i ostalih instrumentnih metoda izučavanja tvari u čvrstom stanju te iskustvo u području kristalnog inženjerstva.

Pristupnici na natječaj za točku 5 trebaju ispunjavati uvjete: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, te srodni doktorski studij

Dodatni uvjeti:  laboratorijsko iskustvo u području stanične i molekularne biologije.

 

Pristupnici na natječaj za točku 6 trebaju ispunjavati uvjete: završen sveučilišni diplomski studij geologije (mag.geol./dipl.inž.geol., mag.ing.geol.); ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili dodiplomskom studiju) veći od 4.0.

 

 

Strani državljani, osim za točku 2 natječaja, trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja. (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava za točke 1, 3, 5 i 6 natječaja  je 30 dana, za točku 4 je 50 dana ,za točku 2 je 60 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

 

Uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata, a sukladno članku 25. stavku 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019), PMF će objaviti i profesionalni životopis na službenoj internetskoj stranici PMF-a, pod uvjetom da je izabrani kandidat potpisao suglasnost prema prilogu broj 1 koja je sastavni dio ovog natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti