SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.       u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=125ad5f9-e9b5-473e-8f20-58eb7d78d4c7

 

2.       u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docent, iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=1194161f-38c2-44af-b8fc-f71762ff28f7

 

 

3.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika ili iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, ili iz područja prirodnih znanosti, polje biologija ili iz područja  tehničkih znanosti, polje računarstvo, na određeno vrijeme u trajanju 2 godine, u punom radnom vremenu, za rad na  HRZZ projektu IP-2019-04-2757 "Varijante u repetitivnim strukturama višeg reda u centromernim i NBPF dijelovima genoma čovjeka i viših primata", u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=03dc90a0-31b3-4133-8b6b-f2c340dd7942

 

4.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju 4 godine, u punom radnom vremenu, za rad na ERC Synergy projektu „Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human tissues (Aneuploidy)", u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=69bb3d4f-e3a2-4bdb-ae8c-e11ef144eedc

 

5.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-5332 "Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima – istraživanje novih fenomenoloških smjernica", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=cc34d0d4-5bfe-4d60-87af-c25672161b45

 

6.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološki zavod pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=96e6ef5c-a33c-45b6-b50b-e3b4c553d9a9

 

7.       u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=4b53183e-8f11-46b4-aac2-089724e9250a

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijave na točke 1 i 2 natječaja prilažu: odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), prilog broj 1

(https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf) dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta:

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf,

 

Pristupnici uz prijave na točke 1 i 2 natječaja obvezno dostavljaju životopis te ostale priloge o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr.

(http://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_izborima_u_zvanja_i_na_radna_mjesta_na_PMF-u%5B1%5D.pdf)

 

Nadalje, pristupnici na natječaj obvezno dostavljaju dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta prema Odluci Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Narodne novine 122/2017.

(http://www.rektorski-zbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/Odluka_o_nuznim_uvjetima_za_ocjenu_nast...ku_izbora_u_znanstveno-nastavna_zvanja_NN_122_2017.pdf)

Pristupnici uz prijavu na točku 1 natječaja dostavljaju i ostale dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta sukladno Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_dodatnim_uvjetima_za_izbor_u_zvanja_i_na_odgovarajuca_radna_mjesta%5B1%5D.pdf )

 

Pristupnici uz prijavu za točku 1 natječaja prilažu: plan znanstvenog djelovanja za razdoblje od pet godina.

Pristupnici na točku 1 natječaja treba ispunjavati dodatni uvjet: osposobljenost i iskustvo u području istraživanja biološki značajnih sustava korištenjem računalnih metoda molekularnog modeliranja.

 

 

Pristupnici uz prijave na točke 3, 4, 5, 6, 7 i 8  natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu i prilog broj 1

(https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf),

 

Pristupnici uz prijave na točke 4 i 5 natječaj prilažu: prijepis ocjena

 

 

Po točki 2 natječaja prednost će imati pristupnici: s iskustvom u radu s GIS alatima (ArcGIS, ArcGIS Pro, QGIS), izradi geoprostornih baza podataka, geoinformatici, provedbi statističkih analiza, kartografiji i vizualizaciji, te  istraživačkim iskustvom u području turističke geografije.

 

Pristupnici na natječaj za točku 3 trebaju ispunjavati uvjete: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje fizika ili polje matematika ili polje biologija ili doktorat iz područja tehničkih znanosti polje računarstvo.

 

Pristupnici na natječaj za točku 4 trebaju ispunjavati uvjete: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl.ing.) ili integirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/ dipl. ing. fizike). Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom studiju ili integriranom studiju) veći od 4,00.

 

Pristupnici na natječaj za točku 5 trebaju ispunjavati uvjete: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/ dipl. ing.) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/ dipl. ing. fizike). Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij (minimalno 3,5)

 

Pristupnici na natječaj za točku 6 trebaju ispunjavati uvjete: završen sveučilišni diplomski studij geologije (mag.geol./dipl.inž.geol., mag.ing.geol.); ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili dodiplomskom studiju) veći od 4.0. Prednost će imati kandidati sa znanjem i/ili iskustvom unutar područja djelovanja koje je u skladu sa znanstveno-nastavnim potrebama GO (sukladno pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta pri Geološkom odsjeku).

 

 

Pristupnici na natječaj za točku 7 trebaju ispunjavati uvjete: završen Diplomski sveučilišni studij kemije, smjer: mag. chem./dipl. ing. kemije.

 

Izabrani kandidat po točki 4 natječaju se obvezuje upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij fizika, smjer biofizika za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Izabrani kandidat po točki 5 natječaju se obvezuje upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij fizika, smjer fizika elementarnih čestica za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

 

Izabrani kandidat po točki 6 natječaju se obvezuje upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij geologija za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

 

Strani državljani za sve točke natječaja, osim za točke 3, 4 i 5 natječaja, trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja. (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na točke 1, 2, 3, 4, 6 i 7 natječaj je  30 dana, a na točku 5 natječaja je 60 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

 

Uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata, a sukladno članku 25. stavku 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019), PMF će objaviti i profesionalni životopis na službenoj internetskoj stranici PMF-a, pod uvjetom da je izabrani kandidat potpisao suglasnost prema prilogu broj 1 koja je sastavni dio ovog natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti