SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju 24 mjeseci, u punom radnom vremenu, za rad na projektu UIP-2017-05-2882 "Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranski biljaka", u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=dfbf522d-e160-407d-8c5a-58b4b90f159d

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, i prilog broj 1

 (https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf),

 

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete: doktorat iz područja prirodnih znanosti (bioloških/biokemijskih) iii srodnih znanosti (biotehničkih)

 

Dodatni uvjeti: izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Prednost će imati pristupnici s iskustvom iz (jednog iii vise od slijedećih područja): znanstvenih istraživanja u botanici, rada u molekularnom laboratoriju, u računalnim analizama genomskih podataka i/ili općenito u statističkoj obradi velikih količina podataka/bioinformatici. Također, poželjno je praktično iskustvo u prostornim analizama, GIS-u, metodama modeliranja ekološke niše i R-u.

 

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja. (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

 

Uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata, a sukladno članku 25. stavku 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019), PMF će objaviti i profesionalni životopis na službenoj internetskoj stranici PMF-a, pod uvjetom da je izabrani kandidat potpisao suglasnost prema prilogu broj 1 koja je sastavni dio ovog natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti