SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.       za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodne znanosti,

polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju 2 godine, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu IPS-2020-01-6126 "Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja", u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=2aef5d9e-9cb5-4598-b767-4ef2f710b3f7

 

2.       za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti,

polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, u punom radnom vremenu, za rad na projektu HRZZ-IP-2018-01-8570 "Elektroni, kaoni i neutroni u preciznim mjerenjima svojstava hadrona i jezgara", u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=68fd3589-e721-4fae-a22c-53e3b61af834

 

3.       za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti,

polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju tri godine, u punom

radnom vremenu, za rad na projektu TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and       

Dynamics", u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne      

poveznice:

 https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=e793a57c-b815-4982-949d-9e9d749203e7

 

 

 

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

 

Pristupnici uz prijavu za točke 1, 2 i 3 natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu i prilog broj 1

 (https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf),

 

Pristupnici uz prijavu za točke 1 i  2 natječaja prilažu i : dokaz o navedenom radnom iskustvu

 

Pristupnici  za točku 1  natječaja trebaju ispunjavati uvjete: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje kemija.

Dodatni uvjet: iskustvo iz fizikalne kemije makromolekula ili iz instrumentnih metoda analize.

 

 

Pristupnici  za točku 2  natječaja trebaju ispunjavati uvjete: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, smjer nuklearna fizika, radno iskustvo s naprednim detektorskim i elektroničkim sustavima u eksperimentalnoj nuklearnoj fizici, posebno s digitalizatorima pulsa i detektorima gama zračenja, kao i u analizi podataka te razvoju simulacija.

 

Pristupnici  za točku 3  natječaja trebaju ispunjavati uvjete: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska)

Prednost će imati kandidati s iskustvom u znanstveno-istraživačkom radu iz teorijske nuklearne fizike, s naglaskom na nuklearne strukture.

 

 

Strani državljani za točku 2 natječaja trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja. (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava za točke 1, 2 i 3 natječaja  je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

 

Uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata, a sukladno članku 25. stavku 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019), PMF će objaviti i profesionalni životopis na službenoj internetskoj stranici PMF-a, pod uvjetom da je izabrani kandidat potpisao suglasnost prema prilogu broj 1 koja je sastavni dio ovog natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti