SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T JEČAJ

za izbor

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“  pri Geofizičkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.

               

                 Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

                 https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=8f5f7340-1219-447d-8288-4cd179fb8eb2

 

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na projektu „HRZZ UIP-2017-05-6396 Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja (CroClimGoGreen)“, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“ pri Geofizičkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=54c2ce07-e383-4e7f-b719-4b83e8dfaf2b

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijave na točke 1. i 2. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu.

 

Za točku 1. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Fizika – geofizika, smjer: meteorologija i fizička oceanografija ili srodni prirodoslovni sveučilišni studij meteorologije.

 

Za točku 1. prednost imaju pristupnici s iskustvom u: programiranju i poznavanju programskih jezika python ili fortran.

 

Za točku 2. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika.

 

Za točku 2. pristupnici trebaju ispunjavati sljedeći dodatan uvjet: iskustvo u programiranju, klimatskom modeliranju i primjeni naprednih statističkih metoda.

 

Strani državljani za sve točke natječaja trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Pristupnici za sve točke natječaja, koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave, bit će pozvani na testiranje i razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju).

 

 

 

U slučaju većeg broja pristupnika (više od 5) provodi se predselekcijski postupak između pristupnika koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja, te koji su podnijeli potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, i to usporednim ocjenjivanjem informacija sadržanih u njihovom životopisu. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista pristupnika koji se pozivaju na testiranje i razgovor (intervju) s članovima Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka.

Za pristupnika koji se nije odazvao testiranju i razgovoru (intervjuu) u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Pristupnik koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale pristupnike, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka (KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na sve točke natječaja je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti