SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 76. i 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1) na stručno radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju, pri PMF-u, Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja za točku 1) dostavljaju se isključivo na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr.

 

2) na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju, pri PMF-u, Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja za točku 2) dostavljaju se isključivo na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr.

 

3) suradnika na suradničko radno mjesto asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja za točku 3) dostavljaju se isključivo putem mrežne  poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=5fb77fce-db28-47ae-ab21-cd9d6ee39187

 

4) suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri PMF-u, Fizičkom odsjeku – 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja za točku 4) dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=129d818b-7a18-4167-8ba9-6244dccb94d5

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na sve točke natječaja trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj za sve točke natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu.

 

Pristupnici uz prijavu natječaja pod točkom 1) trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen sveučilišni diplomski studij KEMIJA, smjer: istraživački (mag. kemije ili dipl. ing. kemije),

- 5 godina radnog iskustva na radnom mjestu stručnog suradnika, a koje se dokazuje životopisom

- da je od posljednjeg izbora na stručno radno mjesto stručnog suradnika objavio kao samostalni ili prvi ili glavni autor 1 znanstveni rad pri čemu se znanstveni rad može zamijeniti sa 3 znanstvena rada u koautorstvu ili sa samostalnim ili prvim ili glavnim autorstvom 3 stručna rada vezana uz struku

- iskustvo u korištenju izotermne titracijske i disolucijske kalorimetrije te NMR spektroskopije te iskustvo u fizikalno-kemijskoj karakterizaciji supramolekuskih sustava, a što se dokazuje separatima objavljenih znanstvenih radova.

 

 

 

Pristupnici uz prijavu pod točkom 2) trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen sveučilišni diplomski studij KEMIJA, smjer: istraživački (mag. kemije ili dipl. ing. kemije),

- poznavanje analitičkih uređaja (NMR, HPLC, SPE, IR i sl.) i metoda kemijske sinteze, a koje se dokazuje prilaganjem sažetka ocjenskih radova i/ili dokazima o kongresnim priopćenjima.

 

Pristupnici uz prijavu pod točkom 3) trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

-završen sveučilišni diplomski studij KEMIJA, smjer: istraživački; sveučilišni diplomski studij MOLEKULARNA BIOLOGIJA; sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij BIOLOGIJA I KEMIJA, smjer: nastavnički.

 

Pristupnici uz prijavu pod točkom 4) trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje fizika.

 

Pristupnici uz prijavu pod točkama 1), 2) i 3) trebaju dostaviti dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta sukladno Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_dodatnim_uvjetima_za_izbor_u_zvanja_i_na_odgovarajuca_radna_mjesta%5B1%5D.pdf

 

Pristupnici uz prijavu pod točkama 1), 2), 3) i 4), a koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, te dokaze o ispunjavanju svih uvjeta odnosno nepostojanju zapreka koje posebni propis određuje za ostvarivanje prava prednosti. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja i da su ostvarili najbolji rezultat na intervjuu.

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Strani državljani za sve točke natječaja trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Pristupnici uz prijavu pod točkama 1), 2), 3) i 4), a koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravodobne prijave, pozvat će se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka.

 

Pristupnici će o mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) biti obaviješteni putem posebnog poziva. Za pristupnika koji se nije odazvao razgovoru (intervjuu) u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

PMF prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka (KLASA: 035-01/18-01/5;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na sve točke natječaja je 30 dana, po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti