Oprema i prostor

Broj posjeta:
2638

OPREMA I PROSTOR KOJI STOJE NA RASPOLAGANJU ZA IZVEDBU DOKTORSKOG STUDIJA FIZIKE

Za sve smjerove na raspolaganju je Knjižnični fond Središnje biblioteke za fiziku na PMF-u te Biblioteke IRB-a, te mogućnost korištenja računala (korisničke račune možete otvoriti kod kolege Davora Horvatića, davorh@phy.hr ).

Raspoloživi radni prostor odnosi se na prostorije Fizičkog odsjeka PMF-a (Bijenička c. 32) te Instituta Ruđer Bošković (Bijenička c. 54) i Instituta za Fiziku (Bijenička c. 46).

 

Fizika elementarnih čestica

Specifičnost je visokoenergijske fizike čestica da se pokusi vrše u nekoliko svjetskih središta, od kojih je nama najzanimljiviji CERN u Ženevi. U tijeku je inicijativa organiziranijeg uključivanja u CERN-ov program, koja bi trebala učiniti dostupnima dodatne facilitete i najmodernije tehnologije.

 

Nuklearna fizika

U Institutu “Ruđer Bošković” na raspolaganju su:

1. akcelerator tandem Van de Graaff s maksimalnim naponom za ubrzavanje od 6 MV s pripadna dva ionska izvora;

2. neutronski generator – izvor 109–1010 neutrona u sekundi energije 14 MeV.

Uz njih je i pridružena oprema i detektori za jednostavna mjerenja u nuklearnoj i atomskoj fizici, kao i za primjene nuklearnih metoda u drugim područjima.

I u Institutu “Ruđer Bošković” i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu postoji oprema za jednostavna mjerenja nuklearnih raspada uz uporabu radioaktivnih izvora.

Većina ove opreme zbog višegodišnje nemogućnosti obnavljanja i zamjene nije u dobrom stanju.

Ovoj opremi treba dodati i onu dostupnu u suradničkim institucijama u svijetu, kao što su akcelerator i reaktor Instituta J. Stefan u Ljubljani, tandem Van de Graaff akcelerator i ciklotron u Laboratori Nazionali del Sud, Catania, ciklotronski sustav za proizvodnju radioaktivnih snopova u Institut de Physique Nucleaire, Universite Catholique de Louvain, akceleratorski sustav u GSI, Darmstadt, itd.

 

Fizika kondenzirane tvari

Oprema i instrumentacija Fizičkog zavoda FO PMF-a:

– 200kV elektronski mikroskop

– roentgenski uređaji

– supravodljivi kvantni interferometar - SQUID

– 18 T supravodljivi magnet

- NMR čvrstog stanja (12 T)

– mikrovalni most

– 200 kV sistem za elektronski akcelerator

– detektori i elektronička instrumentacija za atomsku i nuklearnu spektroskopiju

– oprema za srednje/visoko energijski laboratorij – scintilatorske i detektorske komponente za gradnju hodoskopa

– ukapljivač dušika.

Specifična oprema:

a) Rentgenski difraktometar za polikristale, snimanje difrakcijske slike pri raznim temperaturama; filmske tehnike rentgenske difrakcije (FO PMF-a, IRB).

b) Laboratorij (50 m2) s eksperimentalnim uređajem za mjerenje magnetotransportnih svojstava (1.2 K < T < 350 K): kriostat za tekući helij, vakuumski uređaji, supravodljivi magnet 12 T, AC i DC postavi (lock-in pojačalo,strujni izvori,volmetri, A/D konverteri) za mjerenje otpora, transverzalnog i longitudinalnig magnetootpora, Hallovog efekta, kapacitivni most (rezolucija 1 aF), PC (2kom) za automatski akviziciju i obradu podataka.

 

Atomska, molekulska i optička fizika

Na Institutu za fiziku postoji pet većih laboratorija gdje se održava živa eksperimentalna aktivnost iz atomske, molekularne, plazma i optičke fizike.

Laboratorij za pulsnu lasersku spektroskopiju posjeduje snažni XeCl ekscimerski laser koji optički pumpa laser s organskim bojama za kontinuiranu promjenu boje izlaznog laserskog snopa. Pored laserom inducirane fluorescencije koristi se metoda mjerenja života fotona u rezonatoru unutar kojeg se nalazi apsorpcijska tvar. Mogućnost spektroskopskog istraživanja atomskih i molekularnih snopova.

Laboratorij za laserom vođene električne izboje ima niz poluvodičkih laserskih dioda, vakumsku, elektroničku, optičku i spektroskopsku opremu kojom se proučavaju pulsni tinjavi električni izboji, pulsni izboji sa šupljom katodom te pulsni visokotlačni izvori svjetlosti punjeni param alkalijskih metala.

Laboratorij za fiziku nisko temperaturne plazme ima niz poluvodičkih laserskih dioda, vakumsku, elektroničku, optičku i spektroskopsku opremu kojom se proučavaju tinjavi električni izboji, izboji sa šupljom katodom te visokotlačni metal-halidni izvori svjetlosti. Ovdje se razvijaju nove metode laserske spektroskopije visokog razlučivanja s poluvodičkim laserskim diodama. 

Laboratorij za c.w. lasersku spektroskopiju sudarnih procesa između atoma. Pored niza elektroničkih instrumenata i vakuumskih uređaja snažni argonski laser optički pumpa prstenasti laser s promjenjivom valnom dužinom izlaznog laserskog snopa visoke rezolucije. Fluorescencija atoma se spektralno razlaže visokorazlučujućim monokromatorom.

Laboratorij za koherentnu optiku, Institut za fiziku, 35 m2. He-Ne laser 35 mW. Optički stol. Prvorazredna optika i optički elementi. Display s tekučim kristalima potpomognuti PC-om i odgovarajućim softwareom.

Laboratorij za Raman spektroskopiju na Institutu Ruđer Bošković posjeduje snažni argonski laser, trostruki monokromator za Raman spektroskopiju, visokotlačnu i visokotemperaturnu (1700 oC) dijamantsku ćeliju i kriostat.

EPR spektrometar Varian E-109 s računarskim prikupljanjem podataka (smješten u Institutu "Ruđer Bošković").

Laboratoriji za istraživanja u fizici čvrstog stanja vezani uz aspekte atomske i molekularne fizike na Fizičkom Odjelu, PMF-a.

Pored svega navedenog unutar teorijskih istraživanja postoji na IRB-u, IF-u i PMF-u niz grupa s odgovarajućim programima za obradu atomskih i molekularnih sudarnih, radijativnih i strukturalnih modela.

 

Astrofizika

Zvjezdarnica Hvar, dvostruki Suncev dalekozor za opažanje fotosfere i kromosfere Sunca, 65-cm Cassegrainov teleskop za fotoelektričnu fotometriju zvijezda, 1-m Ritchey-Chretien teleskop sa CCD fotometrom, smještajni kapaciteti Opservatorija Hvar. Mogućnost rada na inozemnim zvjezdarnicama i astronomskim institutima.

 

 

Biofizika

– EPR spektrometar Varian E-109

– Ultracentrifuga Beckman L7 (s rotorima)

– Spektrafotometar - 3 kom.

– HPLC uređaj

– Proteinski sekvenator

– Rentgenski difrakometar za rad na sobnoj i niskim temp.

– Računala: osobna računala - pristup svakom studentu, pristup Internetu sa svih lokacija

– Pristup većim računalima i međunarodnim bazama podataka

Prostor – Dovoljno radnog prostora u svim institucijama koje sudjeluju u izvedbi ovog studija.

 

Medicinska fizika

Sva potrebna instrumentacija za izvođenje specifičnog dijela nastave Medicinske fizike kao i za kvalifikacijske radove iz ovog područja nalazi se u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta. U dogovoru s voditeljima odgovarajućih odjela ona je dostupna za rad kvalificiranim kandidatima, tj. onima koji već rade ili će početi raditi u medicinskim ustanovama.

Primjerice, za potrebe fizike nuklearne medicine samo u Zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja na Rebru, sa prostorom od 3500 m2 i stotinjak zaposlenih, stoji na raspolaganju 8 gama kamera, od čega su 3 tomografske, sve s pripadajućim kompjuterskim sistemima, koji omogućuju analizu prikupljenih podataka kao i razne kompjuterske simulacije i obrade, zatim uređaj denzitometriju kosti, brojač radioaktivnosti cijelog tijela, te niz uređaja za mjerenje radioaktivnosti tekućih uzoraka, kao i cijeli niz fantoma za simulaciju i mjerenja. Za potrebe nastave radiološke fizike i radioterapije kvalificiranim kandidatima stoje u Hrvatskoj na raspolaganju 2 linearna akceleratora elektrona, 5 kobalt bombi, 7 strojeva za daljinsku manipulaciju zatvorenim radioizotopnim izvorima. Uz to postoji i odgovarajuća dozimetrijska instrumentacija. Za potrebe nastave fizike i tehnike ultrazvuka stoje na raspolaganju uređaji koji mogu generirati zvuk u rasponu frekvencije od 30 kHz do 10 MHz i u rasponu intenziteta od par desetaka a W/cm2 do nekoliko tisuća W/ cm2, kao i instrumentacija za mjerenje i detekciju takvih valova i snopova. Isto tako postoji i niz Doppler spektrometara u području visokih frekvencija.

 

Geofizika – Fizika atmosfere i mora

– Meteorološke postaje u Zagrebu i na Puntijarki, mareografska postaja u Bakru,

– arhiv podataka: meteoroloških (prikupljenih od 1861. godine), oceanoloških (od 1929. godine), 

– mreža osobnih računala priključenih na Internet, 

– biblioteka utemeljena 1861. godine, obuhvaća oko 10000 knjiga i 17000 svezaka časopisa (1000 naslova),

– nastavni materijali: karte, zbirke inozemnih podataka, diapozitivi i sl.

Prostor za nastavu osiguran je u predavaonicama i praktikumima Geofizičkog zavoda "Andrija Mohorovičić".

 

Geofizika – Fizika unutrašnjosti Zemlje

– Sustav seizmografskih postaja Republike Hrvatske,

– seizmološki arhiv (od 1906.godine),

– mreža osobnih računala priključenih na Internet,

– biblioteka utemeljena 1861. godine, obuhvaća oko 10000 knjiga i 17000 svezaka časopisa (1000 naslova),

– nastavni materijali: karte, zbirke inozemnih podataka, diapozitivi i sl.

Prostor za nastavu osiguran je u predavaonicama i praktikumima Geofizičkog zavoda "Andrija Mohorovičić".