SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na projektu „Dynamics of virus infection in mycovirus-mediated biological control of a fungal pathogen“ IZHRZ0_180651 – 1 izvršitelj.

2.       u suradničko zvanje i na razvojno radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj.

3.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-1753 „Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku (3DOptoBIO) „ – 1 izvršitelj.

4.       u suradničko zvanje i na razvojno radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika i grana ekologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

5.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja.

6.       u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj za točku  1, 2, 3, 4 , 5 i 6 prilažu:  životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, prilog broj 1 (https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf)

 

Pristupnici kojima engleski jezik nije službeni uz prijavu na natječaj za točku  2 i 3 prilažu: dokaz o znanju engleskog jezika (TOEFL, IELTS, TOEIC ili PTE Academic)

Pristupnici uz prijavu na natječaj za točku  4 i 5  prilažu: prijepis ocjena.

 

Pristupnici ukoliko ispunjavaju dodatne uvjete navedene u natječaju dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta.

 

Za točku 1 pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij biologije, doktorski studij kemije, doktorski studij poljoprivrednih znanosti, doktorski studij šumarstva, doktorski studij biotehnologije i bioprocesnog inženjerstva ili srodni studij.

Dodatni uvjeti: iskustvo u molekularno biološkim i biokemijskim metodama.

 

Za točku 2 pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje fizike ili polje interdisciplinarne prirodnih znanosti, poznavanje engleskog jezika

Prednost imaju pristupnici s iskustvom u znanstveno istraživačkom radu u području bioelektronike, fizike materijala, optičke fizike ili nano znanosti, što dokazuju temom doktorskog rada, objavljenim radovima ili preporukom mentora s prethodnih razina studija.

 

Za točku 3 pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing.) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing.) ili diplomski sveučilišni studij znanosti o materijalima ili mikro i nanotehnologije ili bio nanotehnologije ili srodnih studija, dokaz o poznavanju engleskog jezika

Prednost imaju pristupnici s iskustvom u znanstveno istraživačkom radu u području bioelektronike, fizike materijala, optičke fizike ili nano znanosti, što dokazuju temom diplomskog rada, objavljenim radovima ili preporukom mentora s prethodnih razina studija.

 

Za točku 4 pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen diplomski studij eksperimentalne biologije, molekularne biologije, znanosti o okolišu, ekologije i zaštite prirode, integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije ili njima jednakovrijedni studij. Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studiji.

Dodatni uvjet: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u istraživanju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, napredno korištenje računala, iskustvo terenskog rada te interesa za kvantitativnu ekologiju. Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Za točku 5 pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij geologije (mag.geol./dipl.ing.geol., mag.ing.geol.); ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili dodiplomskom studiju) veći od 4.0.

Prednost imaju pristupnici: sa znanjem i/ili iskustvom unutar područja djelovanja koje je u skladu sa znanstveno-nastavnim potrebama GO (sukladno pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta pri Geološkom odsjeku).

 

Za točku 6 pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen diplomski sveučilišni studij Kemije (mag. chem/dipl. ing. chem.) ili završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizike i Kemije (mag. educ. fizike i kemije).

 

Izabrani kandidat po točki 3 natječaja obvezuje se upisati i redovito pohađati sveučilišni poslijediplomski studij Fizike, smjer biofizika ili smjer atomska, molekulska i optička fizika.

 

Izabrani kandidat po točki 4 natječaja obvezuje se upisati i redovito pohađati sveučilišni poslijediplomski studij Biologija.

 

Izabrani kandidat po točki 5 natječaja obvezuje se upisati i redovito pohađati sveučilišni poslijediplomski studij Geologija.

 

Strani državljani, osim za točku 2 i 3 natječaja, trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja. (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

 

Uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata, a sukladno članku 25. stavku 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019), PMF će objaviti i profesionalni životopis na službenoj internetskoj stranici PMF-a, pod uvjetom da je izabrani kandidat potpisao suglasnost prema prilogu broj 1 koja je sastavni dio ovog natječaja.

 

 

Profesionalni životopis izabranog kandidata objaviti će se uz informaciju o rezultatima natječajnog postupka na službenim internetskim stranicama Fakulteta.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti