SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.       u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika za rad na HRZZ projektu „Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici (PZS-2019-02-5829)", na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

3.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika,  grana nuklearna fizika (eksperimentalna), u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" za rad na  HRZZ projektu "Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici (PZS-2019-02-5829)" i na HRZZ projektu "Elektroni, kaoni i neutroni u preciznim mjerenjima svojstava hadrona i jezgara (IP-2018-01-8570)", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

4.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-5332 "Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima – istraživanje novih fenomenoloških smjernica", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

5.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), za rad na ERC Synergy projektu „Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased tisses (Aneuploidy)", na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

6.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-1242 „Od oblika do funkcija: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

7.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-1868 „Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu višekomponentnih molekulskih kristala temeljnih na halogenskim vezama“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

8.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, u sklopu HRZZ natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-9560 „Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

9.       u nastavno zvanje predavač (naslovno zvanje) iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu za točku 1 i 9 natječaja prilažu: odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje za točku 1 natječaja (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta:

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf, te prilog broj 1 (https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf).

 

Pristupnici uz prijavu za točku 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9  natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu i prilog broj 1

Pristupnici uz prijavu za točku 6, 7, 8, i 9  natječaja prilažu i dokaz o ispunjavanju dodatnih uvjeta.

(https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf),

 

Pristupnici uz prijavu za točku 3,4,5, 6 , 7 i 8 natječaja prilažu: prijepis ocjena s prethodnih razina studija

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 1 i 9 obvezno dostavljaju životopis te ostale priloge o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr.(http://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_izborima_u_zvanja_i_na_radna_mjesta_na_PMF-u%5B1%5D.pdf)

 

Pristupnici na točku 1 natječaja obvezno dostavljaju dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta prema Odluci Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Narodne novine 122/2017.

(http://www.rektorskizbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/Odluka_o_nuznim_uvjetima_za_ocjenu_nast...ku_izbora_u_znanstveno-nastavna_zvanja_NN_122_2017.pdf )

 

Pristupnici na točku 9 natječaja obvezno dostavljaju dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta prema Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Narodne novine 13/2012.

(http://www.rektorskizbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/dokumenti/nn_13_2012_odluka_o_nuznim_uvjetima_izbor_u_zvanja.pdf)

 

Pristupnici za točku 2 natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, dvije preporuke od kojih jedna preporuka  mentora doktorske disertacije, poslijedoktorand u ranoj fazi razvoja karijere: do dana zatvaranja natječaja nije proteklo više od 10 godina od upisa doktorskog studija, ostali uvjeti koji moraju zadovoljavati poslijedoktorandi u okviru Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ Hrvatske zaklade za znanost.

Prednost imaju pristupnici s iskustvom u znanstveno-istraživačkom radu u području medicinske fizike ili eksperimentalne nuklearne fizike ili s iskustvom u programiranju i računalnom modeliranju, što dokazuju temom doktorske disertacije, objavljenim znanstvenim radovima ili preporukom mentora s prethodne razine studija

 

Pristupnici za točku 3 natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing.) ili integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/ dipl. ing. fizike), dvije preporuke sa prethodnih razina studija od kojih jedna  mora biti preporuka mentora diplomskog odnosno završnog rada, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij (minimalno 3,5).

Prednost imaju pristupnici s iskustvom u znanstveno-istraživačkom radu u području eksperimentalne nuklearne fizike što dokazuju temom diplomskog rada, objavljenim znanstvenim radovima ili preporukom mentora s prethodnih razina studija

 

Pristupnici za točku 4 natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing.) ili integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/ dipl. ing. fizike), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij (minimalno 3,5)

 

Pristupnici za točku 5 natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing.) ili integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/ dipl. ing. fizike), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij veći od 4,00

 

Pristupnici za točku 6 natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen diplomski sveučilišni studij Kemija, istraživački smjer (diplomirani inženjer kemije ili magistar kemije), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom studiju) veći od 3,5 koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni uvjeti: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama. Iskustvo iz eksperimentalne tehnike difrakcije rentgenskog zračenja (XRD), istraživačko iskustvo u području supramolekulske i strukturne kemije. Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu.

 

 

Pristupnici za točku 7 natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen diplomski sveučilišni studij Kemija, istraživački smjer (diplomirani inženjer kemije ili magistar kemije), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom studiju) veći od 3,5 koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni uvjeti: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama. Iskustvo iz eksperimentalne tehnike difrakcije rentgenskog zračenja (XRD), te iskustvo u području supramolekulske i strukturne kemije. Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu.

 

Pristupnici za točku 8 natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen diplomski sveučilišni studij Kemija, istraživački smjer (diplomirani inženjer kemije ili magistar kemije), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom studiju) veći od 3,5 koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni uvjeti: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, iskustvo u korištenju izotermne titracijske kalorimetrije i spektrofotometrije te iskustvo u području otopinske kemijske termodinamike, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama. Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu.

 

Pristupnici za točku 9 natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen diplomski sveučilišni studij Ekonomije. Dodatni uvjeti: doktorat znanosti, položeni predmeti pedagoško-psihološke skupine, iskustvo rada sa studentima, iskustvo rada u interdisciplinarnom okruženju i suradnje na interdisciplinarnim projektima iz polja Geografije. Iskustvo rada na poslovima turizma, edukacije  i promidžbe.

 

 

Kandidati po točki 2 i 3 natječaja koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave, bit će pozvani razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju), kako bi se ustanovilo udovaljavaju li uvjetima za rad na aktivnostima projekata na kojima se zapošljavaju.

Za kandidata koji se nije odazvao razgovoru (intervjuu) u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Kandidati po točki 8 natječaja koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave, bit će pozvani na testiranje (provjera znanja i sposobnosti rada ma računalu) i  razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju).

Za kandidata koji se nije odazvao testiranju i  razgovoru (intervjuu) u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

 

Izabrani kandidat po točki 3 natječaja se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski studij Fizike, smjer nuklearna fizika (eksperimentalna) za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Izabrani kandidat po točki 4 natječaja se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski studij Fizike, smjer fizika elementarnih čestica za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Izabrani kandidat po točki 5 natječaja se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski studij redovito pohađati poslijediplomski studij Fizike, smjer Biofizika za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Izabrani kandidat po točki 6 natječaja se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij Kemija, smjer Anorganska i strukturna kemija za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Izabrani kandidat po točki 7 natječaja se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij Kemija, smjer Anorganska i strukturna kemija za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Izabrani kandidat po točki 8 natječaja se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski studij Kemije,  smjer Fizikalna kemija za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

 

Strani državljani, osim za točku 2, 3 i 5 natječaja, trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja. (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na točke 1, 5 i 9 natječaja je 30 dana, na točku 2 i 3 natječaja  70 dana,   na točku 4 natječaja 90 dana , na točku 6 i 7  natječaja 60 dana, na točku 8 natječaja 80 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

 

Uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata, a sukladno članku 25. stavku 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019), PMF će objaviti i profesionalni životopis na službenoj internetskoj stranici PMF-a, pod uvjetom da je izabrani kandidat potpisao suglasnost prema prilogu broj 1 koja je sastavni dio ovog natječaja.

 

 

Profesionalni životopis izabranog kandidata objaviti će se uz informaciju o rezultatima natječajnog postupka na službenim internetskim stranicama Fakulteta.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti