Projekti

Godina početka projekta Naziv projekta Voditelj projekta Izvor financiranja Status projekta
2021. Algoritamske konstrukcije kombinatornih objekata Vedran Krčadinac HRZZ u tijeku

2018.

Unitarne reprezentacije, automorfne i modularne forme Marcela Hanzer HRZZ u tijeku
2018. Mikrolokalni defektni alati u parcijalnim diferencijalnim jednadžbama Nenad Antonić HRZZ u tijeku
2018. Efikasni algoritmi za robusnu diskretnu optimizaciju Robert Manger HRZZ u tijeku
2018. Anizotropne distribucije i H-distribucije Nenad Antonić MZO u tijeku
2016. Mikrolokalna analiza, parcijalne diferencijalne jednadžbe i primjene na heterogene materijale Nenad Antonić MZOS završen
2015. Geometrijska, ergodička i topološka analiza nisko-dimenzionalnih dinamičkih sustava Siniša Slijepčević HRZZ u tijeku
2015. Matrične faktorizacije i blok dijagonalizacijski algoritmi Vjeran Hari HRZZ u tijeku
2015. Višeskalne zadaće i varijacijski račun Nenad Antonić MZOS završen
2014. Metode slabih konvergencija i primjene Nenad Antonić HRZZ završen
2014. Diracovi operatori i teorija reprezentacija Pavle Pandžić HRZZ u tijeku
2014. Algebarske i kombinatorne metode u teoriji verteks algebri Dražen Adamović HRZZ u tijeku
2014. Stohastičke metode u analitičkim i primjenjenim problemima Zoran Vondraček HRZZ u tijeku
2014. Automorfne forme, reprezentacije i primjene Goran Muić HRZZ u tijeku
2014. Diofantske m-torke, eliptičke krivulje, Thueove i jednadžbe indeksnog oblika Andrej Dujella HRZZ u tijeku
2014. Matematičko modeliranje i numeričke simulacije procesa u tankim i poroznim domenama Eduard Marušić-Paloka HRZZ u tijeku
2014. Matematičko modeliranje, analiza i znanstveno računanje u simulacijama kompleksnih mehaničkih sustava Zlatko Drmač HRZZ u tijeku
2014. Ocjene greške aproksimacije konačnih elemenata korištenjem tehnike pomoćnih potprostora Luka Grubišić MZOS u tijeku
2014. Čudni atraktori i inverzni limesi Sonja Štimac MZOS u tijeku
2014. Stohastički model rasta leće oka s primjenom na formiranje katarakta Hrvoje Šikić FP7 u tijeku
2014. Dinamika Henonovih i Lozijevih preslikavanja Sonja Štimac NEWFELPRO u tijeku
2014. Mikrolokalni defektni funkcionali i primjene Darko Mitrović
Nenad Antonić
NEWFELPRO završen
2013. Nerazmjerna upravljivost parcijalnih diferencijalnih jednadžbi s lokaliziranim upravljanjem Ivica Nakić MZOS u tijeku
2013. Separacija korijena polinoma Andrej Dujella MZOS završen
2013. Teorija reprezentacija, Diracovi operatori i nekomutativna geometrija Pavle Pandžić MZOS u tijeku
2011. Metode funkcionalne analize u
matematičkom modeliranju
Marko
Vrdoljak
MZOS završen
2011. Matematičko modeliranje toka vode u nezasićenom tlu: Matematički aspekti i softver za numeričku simulaciju Mladen Jurak AUF završen
2010. Algebarske metode u matematičkoj fizici Dražen Adamović MZOS završen
2010. Stohastička analiza procesa sa skokovima Zoran Vondraček MZOS završen
2010. Fundiranje teorije oblika Sibe Mardešić MZOS završen
2010. Modeliranje, analiza i numeričke simulacije višefaznog fluida u heterogenoj poroznoj sredini Mladen Jurak MZOS završen
2010. Diracova kohomologija, supersimetrija i nekomutativna geometrija Pavle Pandžić MZOS završen
2010. Aritmetičko-kombinatorni problemi i primjene Andrej Dujella MZOS završen
2009. Teorija brojeva i kriptografija Andrej Dujella MZOS završen
2009. Diofantske aproksimacije Andrej Dujella MZOS završen
2008. Matematičko modeliranje geofizičkih pojava Marko Vrdoljak MZOS završen
2008. Reprezentacije poluprostih Liejevih grupa: K-tipovi, duali, C*-algebre Hrvoje Kraljević MZOS završen
2007. Diskretna matematika i primjene Dragutin Svrtan MZOS završen
2007. Geometrija Frobeniusa Mladen Vuković MZOS završen
2007. Omotačke algebre Liejevih algebri i njihovi moduli Boris Širola MZOS završen
2007. Diofantske jednadžbe i eliptičke krivulje Andrej Dujella MZOS završen
2007. Spektralne dekompozicije-numeričke metode i primjene Zlatko Drmač MZOS završen
2007. Blok dijagonalizacijske metode Vjeran Hari MZOS završen
2007. Preslikavanja na modulima nad prstenima, apstraktnim i operatorskim algebrama Dijana Ilišević MZOS završen
2007. Neasocijativne algebarske strukture i njihove primjene Vladimir Volenec MZOS završen
2007. Titrajuća rješenja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi Nenad Antonić MZOS završen
2007. Asimptotičke metode u mehanici kontinuuma Eduard Marušić-Paloka MZOS završen
2007. Analiza i vjerojatnost Hrvoje Šikić MZOS završen
2007. Slučajni procesi sa skokovima Zoran Vondraček MZOS završen
2007. Teorije dimenzija i oblika Sibe Mardešić MZOS završen
2007. Ergodska svojstva proširenih dinamičkih sustava Siniša Slijepčević MZOS završen
2007. Unitarne reprezentacije klasičnih grupa i automorfne forme Marko Tadić MZOS završen
2007. Algebre verteks-operatora i beskonačno dimenzionalne Liejeve algebre Mirko Primc MZOS završen
2007. Homološke i geometrijske metode u teoriji reprezentacija Pavle Pandžić MZOS završen
2007. Matematička analiza kompozitnih i tankih struktura Zvonimir Tutek MZOS završen
2007. Deterministički i probabilistički modeli u biologiji Miljenko Marušić MZOS završen
2007. Suvremene metode nastave matematike u obveznom obrazovanju u Hrvatskoj Sanja Varošanec MZOS završen
2007. Numeričke metode u geofizičkim modelima Mladen Rogina/Saša Singer MZOS završen
2007. Matematički temelji prirodnih i društvenih spoznaja Franka Miriam Brückler MZOS završen
2007. Distribuirani algoritmi za pronalaženje optimalnih putova u grafovima Robert Manger MZOS završen
2007. Matematičko modeliranje višekriterijskih problema odlučivanja Lavoslav Čaklović MZOS završen
2007. Hilbertovi C*-moduli Boris Guljaš MZOS završen
2007. Numeričko modeliranje strujanja fluida kroz poroznu sredinu Mladen Jurak MZOS završen
2007. Statistička analiza slučajnih modela i primjene Miljenko Huzak MZOS završen
2007. Ortonormirani valići i generalizirane multirezolucijske analize Damir Bakić MZOS završen