Natječaji

Broj posjeta:
528716

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 82. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na HRZZ projektu „Upravljanje dinamičkim sustavima“ iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:

-         završen sveučilišni diplomski studij matematike;

-         ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike.

 

Dodatni uvjeti:

-         prednost će imati pristupnici koji imaju znanstveni interes u nekim od sljedećih područja: parcijalne diferencijalne jednadžbe, teorija upravljanja, funkcionalna analiza, numerička matematika;

-         znanje engleskog jezika.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, motivacijsko pismo, prijepis ocjena, dokaz o znanju engleskog jezika, te ostalu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje obveznih uvjeta i dodatnih kriterija iz ovog natječaja.

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom obliku).

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanu, zaštiti i obradi osobnih podataka (KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15.10.2019.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek, Zagreb, Bijenička 30.

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti