SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu – razvojni inženjer za programsku podršku, na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za računarstvo pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: 

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

 

OPIS POSLA:

Analizira i procjenjuje zahtjeve za postojeće ili nove softverske aplikacije te izrađuje, razvija, testira i održava softverska rješenja te održava njihov računalni sustav.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja, te da su ostvarili najbolje rezultate na testiranju i intervjuu. (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti i sve  sljedeće priloge:

 

1.       životopis,

2.       dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

3.       potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo,

4.       elektronički zapis o radnom stažu,

5.       dokaz o državljanstvu,

6.       dokaz o znanju engleskog jezika

7.       uvjerenje da se protiv njih ne vodi istražni ili kazneni postupak (u originalu, ne starije od 3 mjeseca).

8.       Ispunjeni Prilog broj 1

(https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf)

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave,  bit će pozvani na testiranje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova. U slučaju većeg broja kandidata (više od 5) provodi se predselekcijski postupak između kandidata koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja, te koji su podnijeli potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, i to usporednim ocjenjivanjem informacija sadržanih u njihovom životopisu. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista kandidata koji se pozivaju na testiranje.

Kandidati koji testiranje zadovolje s najmanje 50 postotnom točnošću, bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju).

 

Za kandidata koji se nije odazvao testiranju i razgovoru (intervjuu) u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a ili na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Sukladno članku 25. stavku 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019), PMF će na svojoj službenoj internetskoj stranici objaviti i profesionalni životopis izabranog kandidata, pod uvjetom da je izabrani kandidat na to dao suglasnost prema prilogu broj 1 koji je sastavni dio ovog natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti