...

Česta pitanja

Povratak na popis pitanja

Školarine i plaćanja   Uredi grupu ~ Dodaj pitanje

Plaća li se školarina za prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno preddiplomskog studija?

Ne,  ako pristupnik prvi put upisuje redovni studij i ako ima državljanstvo Republike Hrvatske ili države članice EU.

Radi detaljnijih informacija i odluka o participiranju u troškovima studija najbolje je da se obratite neposredno Uredu za studente Fizičkog odsjeka ili OVDJE.

Natrag na vrh

Plaćaju li strani državljani studiranje u RH?

Redoviti studenti državljani država članica Europske unije (EU studenti) od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji imaju jednaka prava na pristup obrazovanju kao i studenti državljani Republike Hrvatske. Navedeno podrazumijeva pravo na plaćanje istog iznosa školarine koji plaćaju studenti državljani Republike Hrvatske pa tako i pravo na subvenciju školarine.

Studenti iz trećih zemalja (strani studenti) upisuju se na visoka učilišta u sklopu kvota za strance i plaćaju iznose školarina koje propisuju sama visoka učilišta. Više  informacija o plaćanjima i iznosima školarine možete pronaći OVDJE.
 

Natrag na vrh

Tko ne plaća studij?

Pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija ostvaruju redoviti studenti koji u akademskoj godini 2015./2016., 2016./2017. ili 2017./2018. prvi put upisuju prvu godinu studija, ali i oni koji su prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenata s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više.

U akademskoj godini 2016./2017. redoviti studenti kojima je tijekom prethodne akademske godine odobreno mirovanje u trajanju od jednog semestra i pritom su stekli najmanje 27,5 ECTS bodova, odnosno najmanje 15 ECTS bodova u slučaju studenata s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više, također ne plaćaju participaciju.

Nadalje, u akademskoj godini 2016./2017. studenti diplomskih studija koji studiraju najdulje dvije akademske godine, odnosno studenti integriranih studija koji studiraju najdulje 5 godina te su položili sve ispite i ispunili sve studijske obveze, sukladno nastavnom planu i programu osim izrade i obrane diplomskog rada, a pod uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra, također, oslobađaju se plaćanja participacije.

Plaćanja iste oslobađaju se i korisnici zajamčene minimalne naknade na temelju originalne potvrde ovlaštenog centra za socijalnu skrb (ne starije od 30 dana).

Natrag na vrh

Do kada imam pravo na subvenciju participacije u troškovima studija?

Redoviti studenti koji na vrijeme izvršavaju svoje obveze, mogu steći pravo na oslobađanje od plaćanja participacije maksimalno do stjecanja jedne kvalifikacije na prvoj razini (preddiplomski studij) i jedne kvalifikacije na drugoj razini visokog obrazovanja (diplomski studij).

Natrag na vrh

Tko plaća studij i koliko?

Visina maksimalne participacije u troškovima studija za redovite studente državljane Republike Hrvatske i strane studente na PMF-u iznosi 8.400,00 kn, a cijena 1 ECTS boda 140,00 kn.

Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli strogo manje od 30 ECTS bodova plaćaju maksimalni iznos participacije.

Ako su studenti u prethodnoj akademskoj godini stekli više ili jednako 30 i strogo manje od 55 ECTS bodova, plaćaju participaciju u iznosu dobivenom množenjem broja svih nepoloženih ECTS-a bodova iz prethodne akademske godine s cijenom 1 ECTS boda.

Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini imali mirovanje studijskih obveza u trajanju od jednog semestra, a pritom su stekli više ili jednako 15 i strogo manje od 27,5 ECTS bodova, plaćaju iznos dobiven množenjem broja svih nepoloženih ECTS-a bodova iz prethodne akademske godine s cijenom 1 ECTS boda umanjenog za 50%, ali ako su stekli manje od 15 ECTS bodova, plaćaju polovinu maksimalnog iznosa participacije.

Za detaljnije informacije pogledajte:

  1. Odluku Fakultetskog vijeća PMF-a o participacijama

  2. Odluku Vlade RH o subvenciji red. studenata u troškovima studija 

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja