PMF - Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

Paradigmatski kvantne sustave opisujemo hermitskim Hamiltonijanima gdje je energija realna i očuvana tijekom vremenske evolucije. Usprkos tome, postoji cijeli niz sustava koji nisu hermitski te ih opisujemo nehermitskim operatorima. Takvi nehermitski sustavi postali su atraktivna grana istraživanja u fizici u posljednjih 20-tak godina.   Jedna vrlo intrigantna pojava koja se vezuje za nehermitske sustave je nehermitski efekt kože (eng. Non-Hermitian skin effect (NHSE)). Pod određenim uvjetima, sva eigenstanja nekog nehermitskog materijala postoje samo na jednom rubu tog materijala. Eigenstanja u kontinuumu uopće ne postoje!   U najnovijem radu objavljenom u časopisu Applied Physice Letters – Photonics, prof. dr. sc. Hrvoje Buljan je u suradnji sa grupom prof. Zhigang Chena sa Nankai University objavio znanstveni rad u kojem se predlaže nehermitska fotonička rešetka sa nehermitskim efektom kože. U tom sustavu efekt kože moguće je uključtiti i isključiti sa sintetičkim (umjetnim) magnetskom poljima, a nehermitičnost dolazi od nerecipročnog vezanja u modelu čvrste veze (tight-binding model).   Poveznica (rad u otvorenom pristupu):  https://pubs.aip.org/aip/app/article/9/5/056102/3287792  
Iako mi živimo u tri prostorne i jednoj vremenskoj dimenziji, moguće je eksperimentalno realizirati sustave sa većim brojem sintetičkih dimenzija. Mogućnost stvaranja četverodimenzionih fotoničkih rešetki prvi su predložili profesori Sveučilišta u Zagrebu Dario Jukić i Hrvoje Buljan početkom 2013. godine (https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.87.013814).  Sintetičke dimenzije otvorile su vrata za istraživanje prije nedostupnih pojava u prostorima sa više dimenzija. Međutim, konstrukcija sintetičkih rešetki sa željenim svojstvima vrlo je neintuitivan i zahtjevan proces. U najnovijem radu Prof. Buljana u suradnji sa znanstvenicima sa Nankai University u Kini objavljenim u časopisu Advanced Photonics (AP), korištene su umjetne neuronske mreže dubokog učenja (ANN) za konstruiranje fotoničkih rešetki u stvarnom prostoru. Cilj je bio dobiti fotoničke rešetke sa unaprijed dizajniranim spektrom svojstvenih vrijednosti modova. Time se dubokim učenjem može krojiti propagacija svjetlosti u fotoničkim sustavima, što otvara novi put za nova znanstvena otkrića i primjene.  [ ... ]
Grupa sa Zavoda za teorijsku fiziku kondenzirane tvari, Petra Grozić, Barbara Keran i Danko Radić, u suradnji s Anatoly M. Kadigribovom s Ruhr-Universität Bochum, objavili su rad "Charge stripes in the graphene-based materials" u časopisu Scientific Reports 13, Article number: 18931 (2023)   (https://doi.org/10.1038/s41598-023-46157-1). [ ... ]
U novom broju časopisa Physical Review B – Letters članovi Fizičkog odsjeka Zoran Rukelj, Mario Novak te Neven Ž. Barišić objavili su rad pod nazivom „Evidence for three-dimensional Dirac conical bands in TlBiSSe by optical and magneto-optical spectroscopy“ u suradnji s grupom Ane Akrap sa Sveučilišta u Fribourgu (koja će nam se uskoro pridružiti u Zagrebu kao redovita profesorica na Fizičkom odsjeku) te Milanom Orlitom s LNCMI-EMFL iz Grenobla.   [ ... ]
U novom broju časopisa Journal of Physics D: Applied Physics objavljen je pregledni rad s naslovom Magnetoelectrics and Multiferroics: Theory, Synthesis, Characterisation, Preliminary Results and Perspectives for All-Optical Manipulations (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/acc8e1) u kojem su sudjelovali i znanstvenici s Fizičkog odsjeka Pavla Šenjug, Dario Barišić i njihov mentor Damir Pajić te s Kemijskog odsjeka Edi Topić i mentorica Mirta Rubčić.  [ ... ]
U najnovijem broju časopisa Nature Physics objavljen je znanstveni rad naslovljen Sub-symmetry-protected topological states. Rad je objavljen u suradnji Daria Jukića sa Građevinskog fakulteta i Hrvoja Buljana sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te njihovih suradnika u grupi Zhigang Chena sa Sveučilišta Nankai u Kini i Roberta Morandottija sa INRS u Kanadi. Oni su pokazali da u topološkim sustavima koje štiti simetrija, zaštita topoloških rubnih stanja vrijedi čak i kad je simetrija narušena, ako je zadovoljen blaži uvjet odnosno sub-simetrija. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Marin Spaić i Damjan Pelc su u suradnji s istraživačima sa Sveučilišta u Minnesoti i Argonne National Laboratory (SAD) objavili rad pod naslovom ‘Local inversion-symmetry breaking in a bismuthate high-Tc superconductor’ u časopisu Nature Communications. [ ... ]
Izv. prof. Danko Radić s FO PMF-a i suradnici s PCS-IBS i KRISS iz Republike Koreje te  Chalmers University of Technology i University of Gothenburg iz Švedske objavili su rad "Nanomechanical cat states generated by a dc voltage-driven Cooper pair box qubit" u časopisu iz Nature grupe, npj | Quantum information. [ ... ]
U najnovijem broju Physical Review Letters,  dr.sc. Amir Hamzić, prof. emeritus  s Fizičkog odsjeka PMF-a je, u suradnji sa znanstvenicima iz Kine (Beihang University, Peking i  Shandong University, Jinan), SAD (University of Arizona) i Francuske (nobelovac A. Fert), objavio rad pod naslovom ‘Sign Change of Spin-Orbit Torque in Pt/NiO/CoFeB Structures’. Rad je, zbog svog značaja i utjecaja na znanstveno područje, izabran kao 'PRL Editors' Suggestion'. [ ... ]
ALICE kolaboracija na Velikom Hadronskom Sudarivaču (LHC) s CERNa, čiji su članovi i znanstvenici s Fizičkog odsjeka PMF-a prof. M. Planinić, izv. prof. N. Poljak, dr. sc. F. Erhardt, M. Jerčić i D. Karatović, uspjela je napraviti prvo direktno opažanje tzv. "efekta mrtvog stošca", što je efekt koji je bitna značajka teorije jake sile. Jaka sila veže kvarkove i gluone i protone i neutrone i time indirektno u jezgre. Rezultati istraživanja kolaboracije objavljeni su u časopisu Nature. [ ... ]

Poveznice

Broj posjeta:
4089058

Nakon dvije godine virtualnih sastanaka, ove godine je održan Godišnji sastanak ECMetAC-Days2022, organiziran je u Splitu od 21. do 24. studenog 2022. Europski integrirani centar za razvoj novih metalnih slitina i spojeva (ECMetAC) se sastoji od 21 sveučilišta ili nacionalnih instituta. Glavna svrha centra je promicanje suradnje u istraživanju u fizici čvrstog stanja gdje svi partneri imaju pristup najkvalitetnijoj znanstvenoj infrastrukturi, od sinteze monokristalnih uzoraka, strukturne karakterizacije do modeliranja na računalnim centrima i najnovijim tehnikama za istraživanja u fizici čvrstog stanja. Dok je Institut za fiziku član centra od osnivanja ECMetAC-a, PMF u Zagrebu i PMF u Splitu su se priključili nešto kasnije. 

Hrvatski znanstvenici su ove godine imali vrlo zapaženu ulogu na sastanku s 14 priloga. Vrijedi istaknuti “The young scientist best oral presentation” priznanje koje je dodijeljeno Priyanki Reddy s PMFa u Zagrebu za predavanje “Murunskite: a bridge between cuprates and pnictides”.
Predavanja: 
Compositionally complex alloys: some problems and prospects
    prof. dr. sc. Emil Babić, PMF Zagreb
Nodal-line driven anomalous susceptibility in ZrSiS 
izv. prof. dr. sc. Mario Novak, PMF Zagreb
Pressure evolution of electronic and crystal structures of EuTGe3 (T = Co, Rh, Ir) 
Naveen Singh Dhami, mag. phys., IF
Murunskite: a bridge between cuprates and pnictides
    Priyanka Reddy, mag. phys., PMF Zagreb
High throughput in-vivo toxicity test of organo-metallic photovoltaic perovskites via micro fluidics on the C. elegans 
    Josipa Šćurla, mag. phys., PMF Split
Collective plasmon modes of Dirac electrons in composite systems 
izv. prof. dr. sc. Željana Bonačić Lošić, PMF Split
Complexities of 2H-NbS2 intercalations 
dr. sc. Petar Popčević, IF

Poster prezentacije: 
Contributions to the understanding of thermal and electronic transport in complex metallic compounds: from periodic to quasi-periodic crystals 
dr. sc. Ana Smontara, IF
Superconductivity and possible variable range hopping in (TiZrNbCu)1-xNix, (TiZrNbNi)1-xCux and (TiZrNbCu)1-xCox complex amorphous alloys
izv. Prof. dr. sc. Mario Basletić, PMF Zagreb
Truly colossal negative magnetoresistance in EuCd2As2 at low temperatures
    Bruno Gudac, mag. phys., PMF Zagreb
Photoresponse behavior of Dye Sensitized Solar Cells
    Gaurav Pransu, mag. phys., IF
Emergence of intercalated transition metal derived bands near the Fermi level of (Co,
Ni)1/3NbS2     dr. sc. Yuki Utsumi Boucher, IF
Synthesis and characterization of magnetic transition metal chalcogenides
    Seyed Ashkan Moghadam Ziabari, mag. phys., IF
Tuning thermal conductivity of hydrogen fuel cell catalyst films
    Anton Kabaši, mag. phsy., PMF Split

---------------------
Highlights from the ECMetAC Days 2022
Annual meeting ECMetAC-Days 2022, was organized in person in Split from November 21 to 24, 2022. The European Integrated Center for the Development of New Metal Alloys and Compounds (ECMetAC) is comprised of 21 universities or national research institutes. The main objective of the center is promotion of collaborative research in material science where all partners have access to a world-level facilities for materials preparation, single crystal growth, material modeling at high performance computing centers, structural characterization, and state of the art techniques in solid state physics research. While Institute of Physics, Zagreb is member of the center from its founding, PMF Zagreb and PMF Split joined latter which resulted in formation of a Croatian ECMetAC node.  
Croatian scientists had notable role in the meeting this year with 14 contributions (please see the list below). It is worth mentioning that “The young scientist best oral presentation” was awarded to Priyanka Reddy from PMF Zagreb for the talk “Murunskite: a bridge between cuprates and pnictides”. 
Oral presentations: 
Compositionally complex alloys: some problems and prospects
    presented by prof. dr. sc. Emil Babić, PMF Zagreb
Nodal-line driven anomalous susceptibility in ZrSiS 
presented by izv. prof. dr. sc. Mario Novak, PMF Zagreb
Pressure evolution of electronic and crystal structures of EuTGe3 (T = Co, Rh, Ir) 
presented by Naveen Singh Dhami, mag. phys., IF
Murunskite: a bridge between cuprates and pnictides
    presented by Priyanka Reddy, mag. phys., PMF Zagreb
High throughput in-vivo toxicity test of organo-metallic photovoltaic perovskites via micro fluidics on the C. elegans 
    presented by Josipa Šćurla, mag. phys., PMF Split
Collective plasmon modes of Dirac electrons in composite systems 
presented by izv. prof. dr. sc. Željana Bonačić Lošić, PMF Split
Complexities of 2H-NbS2 intercalations 
presented by dr. sc. Petar Popčević, IF

Poster presentations: 
Contributions to the understanding of thermal and electronic transport in complex metallic compounds: from periodic to quasi-periodic crystals 
presented by dr. sc. Ana Smontara, IF
Superconductivity and possible variable range hopping in (TiZrNbCu)1-xNix, (TiZrNbNi)1-xCux and (TiZrNbCu)1-xCox complex amorphous alloys
presented by izv. prof. dr. sc. Mario Basletić, PMF Zagreb
Truly colossal negative magnetoresistance in EuCd2As2 at low temperatures
    Presented by Bruno Gudac, mag. phys., PMF Zagreb
Photoresponse behavior of Dye Sensitized Solar Cells
    presented by Gaurav Pransu, mag. phys., IF
Emergence of intercalated transition metal derived bands near the Fermi level of (Co,
Ni)1/3NbS2     presented by dr. sc. Yuki Utsumi Boucher, IF
Synthesis and characterization of magnetic transition metal chalcogenides
    presented by Seyed Ashkan Moghadam Ziabari, mag. phys., IF
Tuning thermal conductivity of hydrogen fuel cell catalyst films
    presented by Anton Kabaši, mag. phsy., PMF Split

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti

_______________________ 

Webmaster - kontakt e-mail