PMF Naslovnica


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

2.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika i grana mikrobiologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

3.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu  pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu– 1 izvršitelj;

4.       u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora – 1. izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

5.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Mineraloško-petrografskom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj;

6.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 3 izvršitelja;

7.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana fizička oceanografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  – 1 izvršitelj;

8.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

9.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana ostale geofizičke discipline, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

10.   u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

11.   u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika i grana ekologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

12.   u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, Mineraloško-petrološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

13.   u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu za točke od 1. do 13. natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) i nastavne materijale koji se nalaze na WEB stranicama visokog učilišta u digitalnom obliku. Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf.

 

Dodatni uvjet za točku 1.:  radno iskustvo iz palinologije i alohtone flore

Dodatni uvjet za točku 2.: poželjno iskustvo u području biljne molekularne mikrobiologije i biološke kontrole patogena.

Dodatni uvjet za točku 3.: znanstveno i nastavno iskustvo u ihtiologiji i upravljanju prirodnim populacijama.

Dodatni uvjet za točku 4.: iskustvo u području molekularne imunologije.

Dodatni uvjet za točku 11.: iskustvo u području ekologije i taksonomije slatkovodnih alga te u provedbi EU projekata. 

 

Pristupnici za sve točke natječaja obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Za sve točke natječaja strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatu natječajnog postupka.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

21.
Studeni
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 304/III
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
23.
Studeni
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Studeni
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1

Događaji na odsjecima

21.
Studeni
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 304/III
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
23.
Studeni
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Studeni
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu