Znanstvena djelatnost

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Broj posjeta:
1803

Znanstvena djelatnost Zavoda za teorijsku fiziku

Znanstvena djelatnost Zavoda za teorijsku fiziku obuhvaća sljedeće discipline teorijske fizike:

 • opis svojstava svjetlosti u fotoničkim strukturama, solitona i plazmona, te pratećeg razvoja novih materijala;
 • ultrahladne atomske plinove s naglaskom na višečestične efekte izvan ravnoteže i analogije s optičkim sustavima;
 • razvoj mikroskopskih modela za opis svojstava osnovnog i pobuđenih stanja egzotičnih atomskih jezgara daleko od doline beta-stabilnosti;
 • primjena mikroskopskih modela pri opisu procesa sinteze kemijskih elemenata tijekom evolucije zvijezda;
 • istraživanja osnovnih repeticija i repeticija viših redova u nekodirajućem dijelu DNK molekule;
 • razvoj modela samoorganizacije citoskeleta u biofizici stanice;

 Hrvoje Buljan
 

prof. dr. sc. Hrvoje Buljan

 • nelinearna optika: nelinearni fenomeni u valovima, solitoni, modulacijska nestabilnost
 • ultra-hladni atomski plinovi: neravnotežna dinamika jedno-dimenzionalnih Bose plinova
 • plazmoni u grafenu

KONTAKT

WEB

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 
 

prof. dr. sc. Tamara Nikšić

 • nuklearni energijski funkcionali gustoće 
 • kolektivni modeli nuklearne strukture
 • klasteri u lakim jezgrama
 • računalna nuklearna fizika 

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Nils Paar
 

prof. dr. sc. Nils Paar

 • egzotični modovi pobuđenja na granicama nuklearne stabilnosti 
 • astrofizički značajni procesi slabog međudjelovanja i nukleosinteza 
 • neutrinska svojstva i reakcije inducirane neutrinima 
 • strukturna svojstva neutronskih zvijezda i procesi u evoluciji supernove 

KONTAKT

WEB

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Vladimir Paar
 

prof. emer. Vladimir Paar

 • matematička fizika i bioinformatika 
 • korelacija u ljudskom genomu i genomima ostalih primata 
 • utjecaj repetitivnih elemenata na regulaciju gena 

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Dario Vretenar
 

prof. dr. sc. Dario Vretenar

 • teorija nuklearnog energijskog funkcionala gustoće 
 • fazni prijelazi oblika i fenomeni kritične točke u jezgrama 
 • novi modovi pobuđenja u atomskim jezgrama daleko od stabilnosti 
 • nuklearno slabo međudjelovanje i astrofizičke primjene 

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Nenad Pavin
 

izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

 • mikrotubule i molekularni motori u mitozi
 • kolektivna dinamika molekularnih motora 
 • pozicioniranje centara mikrotubula  

KONTAKT

WEB

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Matko Glunčić
 

doc. dr. sc. Matko Glunčić

 • matematička fizika i bioinformatika
 • korelacija u ljudskom genomu i genomima ostalih primata
 • utjecaj repetitivnih elemenata na regulaciju gena
 • biološka i statistička fizika
 • modeliranje dinamike molekularnih motora i mikrotubula

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Marinko Jablan
 

doc. dr. sc. Marinko Jablan

 • mehanička, električna i optička svojstva grafena i ostalih dvodimenzionalnih materijala 
 • nano-fotonika, plazmonika i opto-mehanika 
 • transfer topline i konverzija topline u elektricitet putem fotona
 • nelinearna kvantna optika 

KONTAKT

WEB

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Tomislav Marketin
 

doc. dr. sc. Tomislav Marketin

 • egzotični modovi pobuđenja u jezgrama bogatim neutronima 
 • beta raspad i beta-usporena emisija neutrona 
 • procesi slabog međudjelovanja od značaja za nukleosintezu težih elemenata 

KONTAKT

WEB

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Tena Dubcek
 

dr. sc. Tena Dubček

 • pseudomagnetske sile i polja za hladne atome i fotone

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 
Bruno Kaljn

dr. sc. Bruno Klajn

 • fizika visokih energija: perturbativne korekcije
 • baždarne teorije: sintetička magnetska polja
 • statistika i termodinamika identičnih čestica: anyoni/li>

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 
 

dr. sc. Kosuke Nomura

 • algebarski modeli strukture atomske jezgre
 • kolektivna pobuđenja u atomskim jezgrama

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Ines Vlahović
 

dr. sc. Ines Vlahović

 • repeticije višeg reda u ljudskom genomu i genomu primata

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 
Esla Yuksel

dr. sc. Esra Yuksel

 • multipolna pobuđenja u atomskim jezgrama na konačnim temperaturama
 • nuklearni energijski funkcionali gustoće
 • procesi slabog međudjelovanja u atomskim jezgrama

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Ivana Ban
 

mag. phys. Ivana Ban

 • dinamika mikrotubula i motornih proteina
 • samo-organizacija u diobenom vretenu
 • formiranje antiparalelnih svežnjeva mikrotubula u stanicama kvasca

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 
 

mag. phys. Agneza Bosilj, PhD student

 • dinamika mikrotubula i molekularnih motora
 • pozicioniranje kinetohora tijekom metafaze i anafaze
 • biološka i statistička fizika

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Luka Gulin
 

mag. phys. Luka Gulin, PhD student

 • optimizacija nuklearnih energijskih funkcionala gustoće
 • napredno računarstvo

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 
 

mag. phys. Frane Lunić, PhD student

 • ultra-hladni atomski plinovi: Tomonaga-Luttinger tekućina, interagirajući jednodimenzionalni Bose plinovi u prisustvu nereda./li>
 • prijedlozi eksperimentalne realizacije anyona

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Marcel Prelogović
 

mag. phys. Marcel Prelogović, PhD student

 • tuloga unakrsnog vezanja proteina na grupiranje mikrotubula

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 
 

mag. phys. Marija Todorić

 • potencijalne eksperimentalne realizacije i potpisi anyona
 • međudjelujući ultrahladni atomski plinovi u sintetičkim magnetskim (baždarnim) poljima

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID

 Deni Vale
 

mag. phys. Deni Vale

 • neutrinska svojstva i neutrino-jezgra međudjelovanje
 • kolektivna pobuđenja u atomskoj jezgri

KONTAKT

PUBLIKACIJE

ResearcherID