LABORATORIJI I GRUPE

LABORATORIJ ZA NISKE TEMPERATURE I JAKA MAGNETSKA POLJA

U laboratoriju se izvode istraživanja magnetotransportnih svojstava (otpor, magnetootpor, Hallov efekt) različitih materijala (niskodimenzionalni vodiči, oksidne heterostrukture, ...).

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Amir Hamzić, prof. emeritus

Članovi laboratorija

1. Prof.  dr. sc. Mario Basletić
2. Doc. dr. sc. Emil Tafra

LABORATORIJ ZA NMR ČVRSTOG STANJA I VISOKOFREKVENTNA MJERENJA

Laboratorij za NMR čvrstog stanja na Fizičkom odsjeku uspostavljen je 2010. godine. Laboratorij dijeli prostor, ljudstvo i tematike s istraživanjima mikrovalnih svojstava materijala koja se na PMF-u provode od 1997. godine. Glavne teme istraživanja su proučavanje kolektivnih pojava koje definiraju svojstva tvari kao što su supravodljivost i kvantni magnetizam. Uz ove  glavne teme, laboratorij sudjeluje i u istraživanjima drugih iz područja kondenzirane tvari metodom nuklearne magnetske rezonancije, kao što su ionski vodiči, feromagnetski grafit, meka tvar, metalni klasterski spojevi itd.

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Miroslav Požek

Članovi laboratorija

1. Izv. prof. dr. sc. Mihael Grbić

2. Doc. dr. sc. Dalibor Paar

3. Marko Bosiočić, mag. phys.

4. Doc. dr. sc. Damjan Pelc
5. Tonči Cvitanić, mag. phys.

6. Prof. dr. sc. Antonije Dulčić, prof. emeritus

7. Marija Vučković, mag. phys.
8. Ana Najev, mag. phys.

LABORATORIJ ZA MIKROSTRUKTURNA ISTRAŽIVANJA

Laboratorij se bavi istraživanjima mikrostrukture modernih materijala. U tu svrhu u laboratoriju se nalaze rentgenski difraktometar za polikristalne uzore, te visoko razlučiti elektronski transmisijski mikroskop, uz potpuni popratni postav za pripremu uzoraka.

Voditelj laboratorija

Doc. dr. sc. Željko Skoko

Članovi laboratorija

1. Ivana Lončarek, prof.
2. Prof. dr. sc. Stanko Popović, prof. emeritus

3. Prof. dr. sc. Antun Tonejc, u mirovini
4. Prof. dr. sc. Anđelka Tonejc, u mirovini

LABORATORIJ ZA SINTEZU I MJERENJE TRANSPORTNIH, MAGNETSKIH I TERMODINAMIČKIH SVOJSTAVA

U laboratoriju vršimo sintezu amorfnih materijala, metalnih stakala, nanokristaliničnih slitina, polimera, visokotemperaturnih supravodiča i najnovije visokokvalitetnih monokristala raznih tipova topoloških izolatora sa superiornim svojstvima (niska gustoća nosioca naboja te što viša mobilnost) i potencijalnih topoloških supravodiča potrebnih za detekciju novih fizikalnih fenomena predviđenih u topološkim izolatorima. Nakon sinteze uzoraka isti se karakteriziraju mjerenjem strukturnih, traspornih, termodinamičkih i magnetskih svojstava. Postojeća aparatura uključuje nekoliko raznih peći (do 1600 C), Diferencijalni skenirajući kalorimetar (100 K-830 K), He hladnjak (10K-400 K), Kriostat s magnetom do 10 T (1.7 K do 400 K), RF uređaj kao i potrebnu aparaturu za mjerenje transportnih, termodinamičkih i magnetskih svojstava. Glavni interesi istraživanja su razvoj novih materijala, istraživanja kolektivnih pojava supravodljivosti i magnetizma materijala, slabe lokalizacije, spin-orbit interakcije te spinskog raspršenja u metalnim staklima, fenomena koji su posljedica Diracove disperzije, „spin-momentum locking“ efekta te π-Berry-eve faze površinske topološki zaštićene metalne faze. Posebna pažnja stavljena je na razvoj vrlo preciznih metoda mjerenja magnetizacije mikropiezo polugom, toplinskog kapaciteta i termoelektričkih efekata.

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Ivan Kokanović

Članovi laboratorija

1. Doc dr. sc. Mario Novak
2. Dr. sc. Mirko Baćani

3. Dr. sc. Sanda Pleslić
4. Filip Orbanić

LABORATORIJ ZA NUKLEARNU FIZIKU

U laboratoriju se pripremaju i testiraju detektori za fundamentalna istraživanja u eksperimentalnoj nuklearnoj fizici koja se izvode u akceleratoskim središtima MAMI (Mainz Microtron) Njemačka, DAPHNE u Laboratori Nazionali di Frascati Italija i CERN Švicarska, te se bavi primjenom nuklearnih metoda: materijali, medicina, okolis.

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Damir Bosnar

Članovi laboratorija

1. Doc. dr. sc. Mihael Makek
2. Dr. sc. Gorjana Jerbic Zorc

2. Dr. sc. Ivica Frišćić
3. Dr. sc. Petar Žugec

LABORATORIJ ZA SREDNJE I VISOKE ENERGIJE

Istraživanja u eksperimentalnoj fizici elementarnih čestica na visokim energijama fokusirana su na istraživanja kvarkovsko gluonske plazme na RHIC i LHC sudarivačima kao i spinske strukture nukleona na RHIC sudarivaču.

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Mirko Planinić

Članovi laboratorija

1. Prof. dr. sc. Darko Androić
2. Doc. dr. sc. Nikola Poljak
3. Dr. sc. Goran Simatović
4. Dr. sc. Tomislav Ševa

5. Antonija Utrobičić
6. Filip Erhardt
7. Prof. dr. sc. Miroslav Furić, prof. emeritus

LABORATORIJ ZA OPTIČKU SPEKTROSKOPIJU

Istraživanja u ovom laboratoriju usmjerena su na proučavanje atomskih i molekulskih procesa u visokotlačnim izbojima, proučavanje svojstava niskotemperaturne plazme, te na proučavanje međudjelovanja atoma i svjetla lasera s alkalijskim parama ili ioniziranim plinom.

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Damir Veža

LABORATORIJ ZA ISTRAŽIVANJE MAGNETSKIH I ELEKTRIČNIH POJAVA

U laboratoriju se istražuju magnetska i električna svojstva različitih materijala, uključujući statičku magnetizaciju i izmjeničnu susceptibilnost, zatim električni transport u magnetskom polju, te magnetska svojstva u električnom polju. To omogućava proučavanje magnetskog uređenja i dinamike u nanomagnetima, međudjelovanja u različitim kompleksnim materijalima, kritične pojave u supravodičima i magneticima, magnetoelektrični učinak, te mnoge druge zanimljive pojave moderne fizike. Istraživani sustavi obuhvaćaju magnetske nanočestice, jednomolekulske magnete, kompleksne spojeve s magnetskim ionima, organske magnetske materijale, multiferoike, supravodiče, slitine, složene magnetske strukture i druge materijale od važnosti za temeljnu i primijenjenu fiziku. Postojeća eksperimentalna aparatura, uključujući SQUID magnetometar, magnetometar s vibrirajućim uzorkom, AC susceptometar i instrumentaciju za transportna električna mjerenja, omogućava precizno i detaljno mjerenje magnetskih i električnih svojstava u širokom rasponu temperatura (2-1000K) i polja (do 18T), što je čini prikladnom i za osnovnu karakterizaciju novih materijala i za detaljno istraživanje zanimljivih pojava.

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Krešo Zadro

Članovi laboratorija

1. Doc. dr. sc. Damir Pajić

2. Filip Torić, Mag. Phys. i Mag. Math.
3. Prof. dr. sc. Emil Babić, prof. emeritus

GRUPA ZGAL

Opažačka astrofizika primjenjena na formiranje i evoluciju galaksija.

Voditelj grupe

Prof. dr. sc. Vernesa Smolčić

Članovi grupe

1. Dr. sc. Jacinta Delhaize
2. Dr. sc. Oskari Miettinen
3. Mladen Novak

4. Nikola Baran
5. Dr. sc. Ivan Delvecchio

GRUPA ZA EDUKACIJSKU FIZIKU

Grupa se aktivno bavi edukacijskim istraživanjima u fizici, koja uključuju istraživanja učeničkih i studentskih konceptualnih i matematičkih poteškoća pri razumijevanju i usvajanju temeljnih fizikalnih pojmova, istraživanja u području edukacijske neuroznanosti, kao i razvoj i testiranje novih nastavnih strategija i materijala za poučavanje fizike. Grupa se također bavi razvojem kurikuluma iz fizike, razvojem školskih laboratorijskih eksperimenata iz fizike, te konstruiranjem i evaluacijom edukacijskih testova iz fizike uz primjenu Raschovog modela. Važan aspekt djelatnosti grupe je suradnja s učiteljima i nastavnicima fizike iz osnovnih i srednjih škola za koje se redovito organiziraju predavanja i radionice.

Voditelj grupe

Doc. dr. sc. Maja Planinić

Članovi grupe

1. Dr.sc. Katarina Jeličić
2. Karolina Matejak Cvenić, mag.educ.phys. et inf.
3. Planinka Pećina, dipl. inž.

GRUPA ZA NEURODINAMIČKO OSLIKAVANJE

Koristimo neurodinamičke metode za funkcionalno oslikavanje mozga, magnetoecefalografiju (MEG) i elektroencefalografiju (EEG), za proučavanje senzornih i kognitivnih procesa, više-senzornog integriranja te kortikalne plastičnosti u bazičnim i translacijskim studijama, uključujući i studije iz područja edukacijske neuroznanosti. Uz empirijska MEG istraživanja koristimo i numeričke simulacije za dobivanje uvida u točnost i preciznost izračuna parametara u ovisnosti o primijenjenim modelima i pristupima u praćenju dinamike i topologije aktiviranih kortikalnih mreža. U nedostatku MEG laboratorija u Zagrebu mjerenja izvodimo u suradnim institucijama: Los Alamos National Laboratory (LANL), MIND Research Network i UNM, Albuquerque, NM, BioMag Laboratory, Aalto University, te MEG laboratorijima u Heidelbergu i Jeni (TU Ilmenau).

Voditelj grupe

Doc. dr. sc. Selma Supek