Skripta predmeta

Stari kolokviji

Zadaci za vježbu

Fourierovi redovi i primjene

Nastavu iz predmeta u ak. god. 2022./2023. izvode izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Kovač (predavanja) i Aleksandar Bulj, mag. math. (vježbe).

Termini nastave:

• Nastava se izvodi konzultativnim putem zbog malog broja upisanih studenata.

Materijali:

• Nastava se izvodi po skripti dostupnoj u repozitoriju. Na Merlinu se mogu naći slideovi i snimke predavanja.

Elementi ocjenjivanja:
• prvi kolokvij (50% ocjene),
• drugi kolokvij (50% ocjene).

Kolokviji
• Održavaju se dva kolokvija u određenim terminima kolokvijskih tjedana. Kolokviji su pismenog tipa, traju dva sata i sastoje se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na svakom kolokviju je 50 redovnih bodova + 10 dodatnih bodova, tj. svaki kolokvij predstavlja 50% konačne ocjene uz mogućnost dobivanja dodatnih bodova. Na drugi kolokvij mogu izaći svi studenti.
• Minimalni uvjet za prolaznu ocjenu je 50 bodova, tj. 50% ukupnog broja bodova.
• Studenti koji nisu zadovoljili za prolaznu ocjenu ili žele pokušati dobiti višu ocjenu pišu popravni kolokvij. Popravni kolokvij je pismenog tipa, traje dva sata i sastoji se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na popravnom kolokviju je 100, tj. on predstavlja 100% konačne ocjene.

Zaključivanje ocjene
• Za prolaznu ocjenu je potrebno dobiti barem 50 bodova na kolokvijima (ili na redovnim kolokvijima ili na popravnom kolokviju).


Obavijesti