Mladen Vuković

Autor sam sveučilišnog udžbenika: Matematička logika, Element, Zagreb, 2009.

 

Autor sam, odnosno koautor, sljedećih nastavnih materijala (objavljeni su samo na web-u):

Teorija skupova, predavanja, PMF-MO, Zagreb, 2015. 

Teorija skupova, zbirka zadataka, PMF-MO, Zagreb, 2009. (koautori su F.M.Brueckler, V. Čačić i M.Doko)

Izračunljivost, predavanja i vježbe, PMF-MO, Zagreb, 2009. 

Složenost algoritama, predavanja i vježbe, PMF-MO, Zagreb, 2019.

Primijenjena logika, poslijediplomska predavanja, PMF-MO, Zagreb, 2011.

Matematička logika i izračunljivost, predavanja, FER, Zagreb, 2017.; zadaci s glavnim testom za FO

Semantike logika dokazivosti i interpretabilnosti, poslijediplomska predavanja, PMF-MO, Zagreb, 2017.

Algebarska semantika modalne logike, poslijediplomska predavanja, PMF-MO, Zagreb, 2020.

 

 Ovdje je lista mojih objavljenih stručnih radova.    

M. Vuković, Indirektni dokazi, MFL 172 (1992), 113-122

M. Vuković, Matematička logika u osnovnoj i srednjoj školi, Zbornik radova 4. susreta nastavnika matematike, Zagreb, 1998.

M.Vuković, Gödelovi teoremi nepotpunosti, MFL 206 (2002), 74-79

M. Vuković, Studij za nastavnika matematike na PMF-MO u Zagrebu, Zbornik radova 6. susreta nastavnika matematike, Zagreb, 2002.

F. M. Brueckler, M. Vuković, Studij za nastavnika matematike u Njemačkoj, Matematika i škola 3 (2002), 181-184

M. Vuković, Neki osnovni pojmovi teorije skupova, Osječka mat. škola 2 (2002), 31-38

M. Vuković, Matematička indukcija i Goodsteinov teorem, Poučak 13 (2003), 5-13

M. Vuković, Obrazovanje nastavnika na PMF-MO u Zagrebu: sadašnje stanje i planovi, Poučak 17 (2004), 5-13

B. Dalbelo-Bašić, R. Manger, G. Nogo, D. Rosenzweig, M. Vuković, A New MSc Curriculum in Computer Science and Mathematics at the University of Zagreb, ITI, 2006.

M. Vuković, O aksiomu izbora, cipelema i čarapama, Poučak 39 (2009), 54-60

Milana Vuković, M. Vuković, U potrazi za skupovima, Poučak 41 (2010), 61-67; 48-49

A. Novak, M. Vuković, Studij matematike u Zagrebu, MFL 241 (2010), 59-66

M. Vuković, Ima li logike i skupova u Prijedlogu Okvirnog matematičkog kurikuluma?, Zbornik radova 4. kongresa nastavnika matematike, Zagreb, 2010.

M. Vuković, Sintaksa i semantika u logici. predavanje na stručnom skupu nastavnika logike, Zadar, 2012.

M. Vuković, Matematički jezik: oznake i izrazi, predavanje na županijskim skupovima nastavnika matematike, Krapina, Gola, Zagreb, Popovača, Varaždin, Duga Resa, 2014.

I. Gavran, M. Vuković, Logička analiza hibridnih sustava, Poučak 58 (2014), 4-16

V. Čačić, P. Paradžik, M. Vuković, Logičko programiranje, math.e 26 (2015)

Milana Vuković, M. Vuković, Matematički jezik: oznake i izrazi, Matematika i škola 79 (2015)

L. Rožić, J. Šnajder, M. Vuković, Lambda račun kao osnova funkcijskog programiranja, math.e 29 (2016)

P. Gregorek, M. Vuković, Prebrojivi skupovi, MFL 271 (2018), 152-157

P. Gregorek, M. Vuković, Neprebrojivost skupa transcendetnih brojeva, MFL 272(2018), 222-227

Milana Vuković, Mladen Vuković, Rješavanje logičkih zadataka metodom semantičkih stabala, Matematika i škola 94 (2018),
158-165

P. Jambriško, M. Vuković, Jedan neobičan dokaz, MFL  281(2020), 18-22

P. Gregorek. M. Vuković, Goedelovi teoremi nepotpunosti - 90 godina poslije, math.e 41 (2023)

S. Požgaj, M. Vuković, Sokoban je NP težak, math.e 42 (2023)