PMF - Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

U novom broju časopisa Journal of Physics D: Applied Physics objavljen je pregledni rad s naslovom Magnetoelectrics and Multiferroics: Theory, Synthesis, Characterisation, Preliminary Results and Perspectives for All-Optical Manipulations (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/acc8e1) u kojem su sudjelovali i znanstvenici s Fizičkog odsjeka Pavla Šenjug, Dario Barišić i njihov mentor Damir Pajić te s Kemijskog odsjeka Edi Topić i mentorica Mirta Rubčić.  [ ... ]
U najnovijem broju časopisa Nature Physics objavljen je znanstveni rad naslovljen Sub-symmetry-protected topological states. Rad je objavljen u suradnji Daria Jukića sa Građevinskog fakulteta i Hrvoja Buljana sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te njihovih suradnika u grupi Zhigang Chena sa Sveučilišta Nankai u Kini i Roberta Morandottija sa INRS u Kanadi. Oni su pokazali da u topološkim sustavima koje štiti simetrija, zaštita topoloških rubnih stanja vrijedi čak i kad je simetrija narušena, ako je zadovoljen blaži uvjet odnosno sub-simetrija. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Marin Spaić i Damjan Pelc su u suradnji s istraživačima sa Sveučilišta u Minnesoti i Argonne National Laboratory (SAD) objavili rad pod naslovom ‘Local inversion-symmetry breaking in a bismuthate high-Tc superconductor’ u časopisu Nature Communications. [ ... ]
Izv. prof. Danko Radić s FO PMF-a i suradnici s PCS-IBS i KRISS iz Republike Koreje te  Chalmers University of Technology i University of Gothenburg iz Švedske objavili su rad "Nanomechanical cat states generated by a dc voltage-driven Cooper pair box qubit" u časopisu iz Nature grupe, npj | Quantum information. [ ... ]
U najnovijem broju Physical Review Letters,  dr.sc. Amir Hamzić, prof. emeritus  s Fizičkog odsjeka PMF-a je, u suradnji sa znanstvenicima iz Kine (Beihang University, Peking i  Shandong University, Jinan), SAD (University of Arizona) i Francuske (nobelovac A. Fert), objavio rad pod naslovom ‘Sign Change of Spin-Orbit Torque in Pt/NiO/CoFeB Structures’. Rad je, zbog svog značaja i utjecaja na znanstveno područje, izabran kao 'PRL Editors' Suggestion'. [ ... ]
ALICE kolaboracija na Velikom Hadronskom Sudarivaču (LHC) s CERNa, čiji su članovi i znanstvenici s Fizičkog odsjeka PMF-a prof. M. Planinić, izv. prof. N. Poljak, dr. sc. F. Erhardt, M. Jerčić i D. Karatović, uspjela je napraviti prvo direktno opažanje tzv. "efekta mrtvog stošca", što je efekt koji je bitna značajka teorije jake sile. Jaka sila veže kvarkove i gluone i protone i neutrone i time indirektno u jezgre. Rezultati istraživanja kolaboracije objavljeni su u časopisu Nature. [ ... ]
U časopisu Nature Communications objavljeno je neočekivano otkriće kvantne kritičnosti u spoju necjelobrojne valencije α-YbAlB4, uzrokovane anizotropnom hibridizacijom. Autori rada su istraživači iz Japana, Njemačke i SAD-a, a među glavnim autorima je izv. prof. dr. sc. M. Grbić. Ovo otkriće je intrigantno jer se dosad smatralo kako su spojevi necjelobrojne valencije u vidu moderne znanosti nezanimljivi, a s druge strane je fenomen kvantne kritičnosti jedna od najzanimljivijih tema u znanosti zadnjih cca 25 godina. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Ana Najev, Miroslav Požek i Damjan Pelc sa suradnicima na Sveučilištu u Minnesoti (SAD) objavili su rad u časopisu Physical Review Letters pod naslovom ‘Uniaxial strain control of bulk ferromagnetism in rare-earth titanates’, u kojem pokazuju snažan utjecaj uniaksijalnog naprezanja na magnetizam u modelnim Mottovim izolatorima iz skupine titanata rijetkih zemalja. [ ... ]
U časopisu Nature Biomedical Engineering doc. dr. sc. Vedran Đerek s Fizičkog odsjeka PMF-a je sa suradnicima sa Sveučilišta u Linköpingu (Švedska), Tehničkog sveučilišta u Brnu (Češka) i Sveučilišta Columbia (USA) objavio rad pod naslovom „Chronic electrical stimulation of peripheral nerves via deep-red light transduced by an implanted organic photocapacitor“ iz područja bio-medicinske primijenjene fizike. [ ... ]
U nedavno objavljenom znanstvenom radu u časopisu Physical Review Letters, znanstvenici Dario Jukić, Frane Lunić i Hrvoje Buljan sa Sveučilišta u Zagrebu (dvojica s PMF-a) objavili su članak naslovljen Dynamically Emerging Topological Phase Transitions in Nonlinear Interacting Soliton Lattices. [ ... ]

Poveznice

Sveučilište u Zagrebu

Broj posjeta:
2157088

Ante Ravlić i Nils Paar s Fizičkog odsjeka u suradnji s kolegama na Michigan State University i University of North Carolina u SAD-u, nedavno su objavili rad “Finite-temperature electron-capture rates for neutron-rich nuclei near N=50 and effects on core-collapse supernova simulations” u časopisu Physical Review C, kojem je dodijeljena preporuka urednika (Editors’ Suggestion).

Odavno je poznato da reakcije posredovane slabom silom imaju prominentnu ulogu u dinamici supernovi s kolapsirajućom sredicom (CCSNe). Najvažnija od njih je reakcija uhvata elektrona gdje jezgra “uhvati” elektron koji se nalazi u okolini prisutnoj pred kolaps zvijezde i pri tome pretvori jedan proton u neutron (čime materija postaje neutronski bogatija) te otpušta elektronske neutrine. Izlazni neutrini smanjuju entropiju sredice dok se smanjivanje broja raspoloživih elektrona u sustavu može karakterizirati omjerom broja elektrona i bariona. Upravo ta dva efekta direktno utječu na dinamiku CCSNe, stoga postoji velika motivacija za poboljšano teorijsko modeliranje uhvata elektrona u jezgri.

Za potrebe ovog rada koristili smo dva nedavno razvijena mikroskopska računa koji su bazirani na kvazičestičnoj aproksimaciji nasumičnih faza na konačnoj temperaturi (FT-QRPA) i energijskim nuklearnim funkcionalima gustoće (ENDF): (i) račun temeljen na nerelativističkom Skyrme ENDF i (ii) onaj temeljen na relativističkoj D3C* interakciji. Za termodinamički relevantne uvjete oba računa predviđaju konzistentne rezultate stopa uhvata elektrona s maksimalnim razlikama unutar jednog reda veličine.

Numeričke simulacije dinamke CCSNe su napravljene koristeći sferno-simetrični 1D kod. Usporedba rezultata za važne opservable u CCSNe kao što su: maksimalni luminozitet elektronskih neutrina te obuhvaćena masa u „core bounce“ trenutku pokazuje razlike unutar 5% između dva teorijska modela. Ovaj rezultat implicira da su nedavno razvijeni teorijski računi došli do točke gdje su međusobno konzistentni, i neodređenosti koje dolaze od modeliranja reakcije uhvata elektrona su sada na prihvatljivoj razini za pouzdano modeliranje evolucije CCSNe.

U ovom radu izračuni stopa uhvata elektrona su napravljeni za 78 jezgara u okolini magičnog broja N = 50, za koje je iz prijašnjih simulacija poznato da imaju veliki utjecaj na dinamiku CCSNe. U budućim istraživanjima nastojat ćemo proširiti naše izračune stopa uhvata elektrona duž cijele karte nuklida te rezultate učiniti dostupnima cijeloj zajednici nuklearnih astrofizičara.

(Na slici je prikazana ovisnost omjera broja elektrona i bariona o centralnoj gustoći koristeći različite teorijske modele kojim su izračunate stope uhvata elektrona)

Više pojedinosti o objavljenom članku: 

S. Giraud, R. G. T. Zegers, B. A. Brown, J. M. Gabler, J. Lesniak, J. Rebenstock, E. M. Ney, J. Engel, A. Ravlić, and N. Paar, Physical Review C 105, 055801 (2022).

https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.105.055801

arXiv: https://arxiv.org/abs/2112.01626

Autor: Ante Ravlić
Popis obavijesti

_______________________ 

Webmaster - kontakt e-mail