Fizički odsjek

ISVU nastavnički portal   ISVU studomat

On-line rezervacije predavaonica

RASPORED NASTAVE PO PREDAVAONICAMA

FIZIKA DANAS

DAN OTVORENIH VRATA FIZIČKOG ODSJEKA

5. 4. 2019.BROŠURA PMF-a

 

Adresa

PMF - Fizički odsjek

Bijenička c. 32

HR-10 000 Zagreb

 

 

 

 

 


Broj posjeta:
1123394

Kao rezultat suradnje znanstvenika Damjana Pelca, Miroslava Požeka i Nevena Barišića s Fizičkog odsjeka PMF-a sa znanstvenicima Instituta za fiziku, tehničkog Sveučilišta u Beču i Sveučilišta Minnesota, objavljen je rad u prestižnom časopisu „Quantum materials“ iz Nature grupe, u kojem je pojava supravodljivosti u dc električnoj otpornosti kuprata objašnjena jednostavnim modelom supravodljive perkolacije.

Usprkos iznimnom višedesetljetnom naporu znanstvenika širom svijeta, razumijevanje visokotemperaturnih supravodiča iz obitelji kuprata i dalje predstavlja izazov znanstvenoj zajednici. Naročito je važno razumjeti režim supravodljivoga 'pred-sparivanja' iznad same makroskopske temperature superavodljivog prijelaza; taj režim naime daje uvid kako u normalno tako i u supravodljivo stanje. Pri tome, poseban je eksperimentalni izazov razdvojiti supravodljivi odgovor od kompleksnog ponašanja normalnog stanja. Različiti eksperimenti su stoga davali kontradiktorne zaključke o sparivanju iznad temperature prijelaza, a to je bilo praćeno i širokim spektrom mogućih teorijskih objašnjenja.

Paravodljivost dobivena odbijanjem otpora normalnog stanja Fermijeve tekućine od mjerene vodljivosti za nekoliko spojeva iz porodice kuprata. Crvena linija predstavlja predviđanje modela supravodljivih perkolacija u okviru teorije efektivnog medija. Shematski prikaz modela supravodljivih perkolacija kao 2D presjek punog 3D modela (u gornjem redu). Crveni dijelovi su supravodljivi, dok sivkasti dijelovi imaju otpornost normalnog stanja. Puna crta predstavlja Gaussovu raspodjelu lokalnih temperatura prijelaza.


Kroz eksperimentalna istraživanja unazad desetak godina, u kojem su zagrebački fizičari odigrali presudnu ulogu, nedvojbeno je ustanovljeno kako pokretni nosioci naboja u kupratima imaju karakteristike konvencionalne Fermijeve tekućine. Doduše, njihovo ponašanje je u pojedinim dijelovima faznog dijagrama prikriveno temperaturno ovisnom (de)lokalizacijom naboja. Rad u „Quantum materials“ se usredotočuje na poddopirano područje faznog dijagrama kuprata (tzv. područje pseudoprocjepa) gdje postoji razmjerno širok temperaturni interval s konstantnim brojem nosioca naboja. U tom režimu, otpornost u normalnom stanju ima vrlo jednostavnu, kvadratnu temperaturnu ovisnost, u skladu s teorijom Fermijevih tekućina. To svojstvo iskorišteno je kako bi se na nedvosmislen način razdvojio doprinos normalnog stanja u električnoj vodljivosti od paravodljivog doprinosa, koji odgovara pojavljivanju supravodljivosti. Tako je na jasan i jednostavan način pokazano da su tragovi supravodljivosti vidljivi svega nekoliko desetaka stupnjeva iznad temperature supravodljivog prijelaza, uz gotovo eksponencijalan pad intenziteta paravodljivosti s temperaturom. Pokazano je, također, da je opisana ovisnost univerzalna u kupratima, uz karakterističnu temperaturnu skalu koja ne ovisi o detaljima pojedinih spojeva. Napokon, razvijen je jednostavan model supravodljive perkolacije, unutar kojeg postoji raspodjela lokalnih temperatura prijelaza na nano-skali, s područjima s lokalno povišenom temperaturom prijelaza. Primjenom teorije efektivnog medija na takav sustav s lokaliziranim supravodljivim područjima dobiva se temperaturna ovisnost vodljivosti koja je u skladu s eksperimentima. Dobro slaganje modela i eksperimenta ukazuje da je u kupratima prisutna intrinzična nehomogenost supravodljivog stanja. Jasno i nedvosmisleno utvrđivanje univerzalnih supravodljivih perkolacija, te još jedna potvrda konvencionalnog ponašanja pokretnih nosioca naboja u normalnom stanju, zahtijeva promjenu ustaljenih paradigma u području visokotemperaturne supravodljivosti. 

 

Petar Popčević , Damjan Pelc, Yang Tang, Kristijan Velebit, Zachary Anderson, Vikram Nagarajan, Guichuan Yu , Miroslav Požek, Neven Barišić and Martin Greven. Percolative nature of the direct-current paraconductivity in cuprate superconductors. npj Quantum Materials 3, 42 (2018).

 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti

_______________________ 

Webmaster - kontakt e-mail


PMF - Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

Doc. dr. sc. Maja Planinić  s Fizičkog odsjeka i suradnici prof.dr.sc. William J. Boone,  Miami University, Ohio, SAD, doc. dr. sc. Ana Sušac, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Zagreb i dr. sc. Lana Ivanjek, Fakultät für Physik, Beč, Austrija objavili su pregledni rad o uporabi Raschovog modela u edukacijskim istraživanjima u fizici u časopisu Physical Review Physics Education Research .   [ ... ]
Krešimir Kumerički s Fizičkog odsjeka je primjenom neuronskih mreža rasvijetlio aktualna pitanja vezana uz tlak kvarkova u protonu. Rad je objavljen u časopisu Nature [1]. Riječ je o vrlo rijetkom primjeru znanstvenog rada objavljenog u časopisu ovako visokog ranga, a koji je u potpunosti izrađen u Hrvatskoj.  Istraživanja su izvedena u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost, te Centra izvrsnosti QuantiXLie. [ ... ]
Dr.sc. Sanja Josef Golubić, s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u ulozi pozvane urednice objavila je znanstvenu knjigu „Neuroimaging - structure, function and mind“, ISBN: 978-1-78985-806-8.   [ ... ]
Znanstvenik Neven Barišić s Fizičkog odsjeka je zajedno sa svojim kolegama iz Poljske (AGH) te SAD-a (MagLab, Florida i University of Minnesota) ustanovio vezu između elektronski i šupljinski dopiranih visokotemperaturnih supravodiča na bazi bakrenih oksida (skraćeno: kuprata). Time je dan značajan doprinos razumijevanju sveukupnog faznog dijagrama kuprata i univerzalnih svojstava tih materijala. Rad je objavljen u časopisu Science Advances. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Miroslav Požek i Neven Barišić, u suradnji s kolegama s Instituta za fiziku (Zagreb), iz Austrije (TU Wien) te iz SADa (University of Minnesota), predložili su fenomenološki model visokotemperaturnih supravodiča na bazi bakrenih oksida (skraćeno: kuprata), koji na jednostavan način objašnjava i povezuje najvažnija svojstva tih materijala. Rad je objavljen u časopisu Science Advances. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka (E. Tafra, B. Mihaljević, M. Basletić, M. Kuveždić, A. Hamzić) su u suradnji sa znanstvenicima s Instituta za fiziku u Zagrebu, te znanstvenicima iz Japana (Meijo University, Kyoto University, Toyota Physical and Chemical Research Institute), SAD-a (National Science Foundation, Argonne National Laboratory) i Njemačke (Universität Stuttgart), objavili u siječnju 2019. g. zajednički rad u Physical Review B, izabran kao prijedlog urednika (Editors' suggestion). [ ... ]
U časopisu Nature Physics objavljen je članak PHENIX kolaboracije, u kojem se podastiru novi dokazi o nastanku kvark-gluon plazme u ultra-relativističkim sudarima lakih projektila sa ionima zlata.  Kao članovi PHENIX kolaboracije, koautori rada su među ostalima i izv. prof. Mihael Makek i diplomand Nikola Vukman sa Fizičkog odsjeka PMF-a, te nekadašnja studentica Mirta Dumančić.  [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Marija Vučković, Mihael Grbić, Miroslav Požek i Neven Barišić otkrili su novo svojstvo visokotemperaturnih supravodiča, pokazavši da se nastanak supravodljivosti u kupratima može razumjeti kroz univerzalni proces perkolacije. Otkriće je objavljeno u časopisu Nature Communications u suradnji s kolegama iz SAD-a i Japana. [ ... ]
U listopadu 2018. je u Physical Review Applied objavljen zajednički rad suradnika Fizičkog odsjeka (M. Kuveždić, E. Tafra, M. Basletić i A. Hamzić) s istraživačima iz Kine (Beihang University, Peking), Njemačke (Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden), Švicarske (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) i nobelovcem A. Fertom (Unité Mixte de Physique CNRS, Thales, Université Paris-Sud, Francuska) o magnetotransportnim i termoelektičnim svojstvima epitaksijalnih tankih filmova Heuslerovih legura Co2TiSn i Co2Ti0.6V0.4Sn. [ ... ]
Kao rezultat suradnje znanstvenika Damjana Pelca, Miroslava Požeka i Nevena Barišića s Fizičkog odsjeka PMF-a sa znanstvenicima Instituta za fiziku, tehničkog Sveučilišta u Beču i Sveučilišta Minnesota, objavljen je rad u prestižnom časopisu „Quantum materials“ iz Nature grupe, u kojem je pojava supravodljivosti u dc električnoj otpornosti kuprata objašnjena jednostavnim modelom supravodljive perkolacije. [ ... ]

Poveznice

Sveučilište u Zagrebu